Slik kan toppskarvenes beitehabitat forutsies

Menneskelig aktivitet i kystsonen øker verden over, også i Norge. Havbruk, tarehøsting, fiskeri og økende skipstrafikk er kilder til forstyrrelse og utgjør ulike potensielle trusler mot sjøfugl. Arbeid for å…

Effekten av offshore-industri under lupen i stort forskningsprosjekt

Vi legger beslag på stadig større havareal. Behovet for mer energi, mat og økt transport er de tre viktigste årsakene. Et nytt forskningsprosjekt skal bidra til å sikre bærekraftig forvaltning…

Tap av sjøis har effekt på arktiske sjøfugler

Den pågående nedgangen i arktisk sjøis antas å kunne påvirke sjøfugl som hekker på Svalbard, men sammenhengen er ikke bevist. På Vest-Spitsbergen har forskere benyttet lange tidsserier på sjøisutbredelse og…

Endringer i havtemperatur bidrar til bestandsnedgang hos lunde

Ved hjelp av en mer enn 100 år lang tidsserie på utbytte av jakt på lunde Fratercula arctica på Island har forskere funnet sammenhenger mellom havtemperatur og produksjon av lundeunger.…

Unge lomvier rammet av omfattende massedød høsten 2021

Høsten 2021 ble et stort antall lomvier funnet døde i Indre Oslofjord. Når en kritisk truet sjøfuglart omkommer i store antall bare noen steinkast fra Stortinget, vekker det ekstra oppmerksomhet…

Må flytte etter lyset eller finne mat i tussmørket

I en studie av kolonier i Storbritannia, Island og Norge har forskere ved hjelp av lysloggere avdekket at toppskarv har ulike strategier for å takle mørketiden. Solid datamateriale På nordlige…

Kvikksølvforgiftning i sjøfugl varierer med overvintringsområde

I en omfattende studie basert på data innsamlet gjennom SEATRACK har forskere kombinert sporingsdata med måling av miljøgifter i sjøfugl som overvintrer i ulike deler av Nord-Atlanteren. Studien indikerer at…

Julehilsen fra SEAPOP

SEAPOP ønsker alle sine medarbeidere, kontakter, støttespillere og følgere en god jul og et riktig godt nytt år.

Variasjon i bestandstrendene til polarlomvi forklares i ny studie

For å oppnå en vellykket forvaltning av arter som krever spesielle tiltak er det nødvendig å forstå artenes gjeldende vitale parametere. En internasjonal gruppe forskere har samlet og analysert de…

SEAPOPs arbeid med GPS-sporing presentert på ny side

Ved hjelp av små GPS-loggere har SEAPOP i flere år kartlagt sjøfuglenes bevegelser nær koloniene i hekkeperioden ved flere av SEAPOPs nøkkellokaliteter. Nå har vi laget en egen side på…

Vellykket SEATRACK webinar

Den årlige SEATRACK workshopen ble holdt virtuelt på Zoom 1-3 november. Totalt deltok 60 personer fra 10 land i møtet. Under møtet ble det gitt en oppdatering for status på…

Lomvien kan skille dag fra natt selv under midnattssolen

Hvordan sjøfuglene holder styr på dag og natt i løpet den arktiske sommeren er generelt lite kjent. Nyere forskning av lomvier fra SEAPOP-lokaliteten på Hornøya avslører at hormonet melatonin hjelper…

Marine Ecology Progress Series har publisert et eget temanummer viet til SEATRACK

Tolv artikler som oppsummerer fase I av SEATRACK ble nylig publisert i et temanummer i tidsskriftet Marine Ecology Progress Series (MEPS). Utgivelsen gjenspeiler den langsiktige og omfattende arbeidsinnsatsen til de…

Viktig verneområde for sjøfugl opprettet i Nord-Atlanteren

Det hittil største verneområdet for sjøfugl i den nordøstre delen av Atlanterhavet ble opprettet 1. oktober. Data fra SEAPOP og SEATRACK har vært viktige i prosessen med opprettelsen av området,…

Global oppvarming endrer sjøfuglsamfunnet på Svalbard

En ny studie basert på SEAPOPs lange serier av overvåkingsdata fra Svalbard indikerer at sjøfuglarter som er mest vanlige å finne i boreale strøk øker i mengde på øygruppa, mens…

Genetiske analyser avslører lundens populasjonsstruktur

Innsikt i faktorene som styrer genflyt og populasjonsstruktur hos sjøfugler i tilbakegang kan være av stor betydning for forvaltning av artene. En ny studie på lunde gir viktig kunnskap om…

Storskarv og mennesker konkurrerer om leppefisk, men ikke torsk og sei

Storskarven er en fiskespisende art som har blitt beskyldt for å ha store negative effekter på lokale fiskebestander. Nylig har forskere fra SEAPOP undersøkt gulpeboller fra storskarv samlet inn langs…

Flere ismåker på Svalbard enn antatt, men bestandstrenden er negativ

Ismåken er en relativt fåtallig hekkefugl på verdensbasis, og det er tidligere kjent at bestanden på Svalbard er av internasjonal betydning. Basert på nyere tellinger er bestanden estimert til å…

Rapport fra sjøfuglovervåkingen i 2020

SEAPOPs årlige kortrapport fra arbeidet i nøkkellokalitetene er en engelskspråklig oppsummering av resultatene fra overvåkingen foregående år. I samsvar med programmets årsbrosjyre tegner årets rapport et dystert bilde av utviklingen…

Hekkesesongen 2020 den dårligste hittil for norske sjøfugler

Gjennom sin årlige rapport «Sjøfugl i Norge» gir SEAPOP et innblikk i tilstanden til nøkkelarter på et geografisk utvalg av lokaliteter gjennom presentasjon av resultatene fra overvåkingsarbeidet som ble gjennomført…

Sjøfuglene roper varsko

Det går «rett vest» med mange av sjøfuglbestandene på den nordlige halvkule, med mindre vi klarer å sikre dem bedre tilgang på mat. Klimaendringer, økt fiske og mer forurensning truer…

Sjøfugl konsumerer større andeler av fiskebestandene når tilgangen på byttedyr er lav

Med data fra fem ulike marine økosystemer har forskere nå testet «predator pit»-hypotesen for byttefisk. Ved å undersøke sjøfuglers inntak av fisk og effekten av slik predasjon på dynamikken i…

GPS-sporing av hekkende lunder avdekker årsaker til bestandsnedgang

Lunde er en art i tilbakegang i Nordøst-Atlanteren, og enkelte bestander, spesielt den på Røst, har hatt svært dårlig reproduksjon de siste 50 årene. En internasjonal gruppe forskere har studert…

SEAPOPs nettsted flyttes

SEAPOPs nettsted er nå flyttet til nytt publiseringssystem og nye servere. Omleggingen skal ikke føre til endringer for de besøkende på nettstedet, og innholdet vil i all hovedsak være som…

Studier av alkekongen gir økt innsikt i opphav og spredning av kvikksølv

Det giftige stoffet metylkvikksølv (MeHg) spres i marine økosystem og truer helse og eksistens for levende organismer. Et nytt studium viser hvordan geografisk sporing i kombinasjon med analyse av fjær…

Fjær avslører kvikksølvforurensning i alkefugl i Arktis

I et stort, helarktisk studium har en flernasjonal gruppe forskere undersøkt konsentrasjonen av kvikksølv (Hg) hos ni arter av alkefugl som hekker i Atlanterhavet og Stillehavet. De fant store forskjeller…

Krykkjer etablerer seg på oljeinstallasjoner til havs

Oljeinstallasjoner til havs fungerer som tilfluktssted for hekkende krykkjer. Selv om det bare er snakk om noen tusen individer, produserer disse fuglene i snitt flere unger per reir enn krykkjer…

Sjøfugleksperter i CAFF har utarbeidet ny bevaringsplan for krykkje

Den sirkumpolare sjøfuglgruppen under CAFF og Arktisk Råd har utarbeidet en bevaringsplan for krykkje Rissa tridactyla, en art som har gått kraftig tilbake på verdensbasis siden 1970-årene. Planen inneholder fire hovedmålsetninger,…

Sjøfugl og taretråling – konflikt eller sameksistens?

Tareskogene langs kysten danner dynamiske og produktive økosystem og er viktige habitat for fisk, sjøfugl og virvelløse dyr. Samtidig foregår det kommersiell høsting av tare mange steder i verden, noe…

Bifangst av sjøfugl i rognkjeksfisket kan være en trussel mot sårbare bestander

Forskere fra en rekke land rundt Nord-Atlanteren har samarbeidet om en studie av innvirkningen av fiske etter rognkjeks Cyclopterus lumpus på sjøfugl gjennom bifangst i fiskegarn. De benyttet et datasett som omfatter…

Rapport fra nøkkellokalitetene i 2019

SEAPOP sammenfatter årlig resultatene fra overvåkingsarbeidet i nøkkellokalitetene i en engelskspråklig kortrapport. Her finner man detaljerte tabeller med estimater for bestandsendring, reproduksjonsrate og voksenoverlevelse for ulike arter på alle lokalitetene…

SEAPOP-seminaret vel gjennomført

SEAPOP arrangerte sitt syvende seminar på Holmen Fjordhotell i Asker 11. og 12. mars. Arrangementet hadde temaet «Sjøfugl og marin forvaltning» og trakk deltagere fra 36 etater og organisasjoner over…

Issmeltingen i Arktis vil kunne endre sjøfuglenes trekkmønstre

På samme måte som for mennesker vil også bevegelsesmønstrene for dyr kunne endres hvis – eller snarere når – havisen forsvinner fra Arktis. En internasjonal gruppe forskere har identifisert en…

Akutte hendelser en alvorlig trussel mot allerede pressede bestander

Forskere har undersøkt hvordan sjøfuglbestander i Lofoten, Vesterålen og Barentshavet påvirkes av akutte bestandsreduksjoner og hvilke muligheter enkeltbestander har til å komme tilbake til samme størrelse som før bestandsreduksjon. Akutte…

Ærfugl skremmes av båter

Mytende ærfugl oppholder seg vanligvis på grunt vann ved kysten, hvor rekreasjonskjøring med småbåt også er veldig populært. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norges Teknisk- naturvitenskapelige Universitet…

Godt nytt år!

SEAPOP ønsker alle sine medarbeidere, kontakter, støttespillere og følgere et riktig godt nytt år! Illustrasjon: Tycho Anker-Nilssen

Lunde og alke har ulik strategi under krevende vinterforhold

Dersom tilgangen på de foretrukne byttedyrene er dårlig, vil det da være mest lønnsomt å bruke energi på å finne nye steder hvor det er bedre tilgang på disse byttedyrene,…

Endret ankomsttid ved hekkelokalitetene for lomvi og polarlomvi

Tiden sjøfuglene bruker i kolonien før eggene legges kan ha betydning for fuglenes hekkesuksess, og ved hjelp av lysloggere har forskere undersøkt om lomvi og polarlomvi ankommer koloniene tidligere om…

Krykkjenes personlighet sier noe om hvilken strategi de bruker under næringssøk

Kan sjøfuglers individuelle personlighet ha betydning for hvilke valg de tar når de leter etter føde? Dette spørsmålet var utgangspunktet for en studie der forskere fra Norsk Polarinstitutt og Universitetet…

Workshop om plast i sjøfugl

Store mengder plast flyter rundt i havet. Det meste i form av mikroplast, som ofte havner i magen til sjøfugler. En gruppe forskere møttes nylig i Tromsø for å diskutere…

Vellykket SEATRACK-workshop

Det årlige møtet i SEATRACK ble nylig avholdt i Tromsø. Ny forskning ble presentert, erfaringer og ideer ble utvekslet og planer for det videre arbeidet i SEATRACK-programmet ble lagt. Sjøfuglforskere…

Ekstratropiske sykloner om vinteren fører til nedsatt overlevelse hos ærfugl

En studie av ærfuglpopulasjoner fra Nord-Kanada, Svalbard og Nord-Norge viser nedsatt overlevelse hos ærfugl-hunner som følge av ekstratropiske sykloner om vinteren, men de underliggende mekanismene varierer både mellom og innad…

Arktiske sjøfugler responderer ulikt på en tidligere vår

En studie av 29 arktiske sjøfugler viste at arter som henter maten i havoverflaten startet hekkesesongen tidligere enn hva de gjorde for 35 år siden, mens det ikke ble oppdaget…

Skuld’ Seien os feile, hvad havde vi da?*

Et flerårig studium ved SEAPOPs nøkkellokalitet Sklinna har vist at både hekkebestand og hekkesuksess hos toppskarv er større når de har god tilgang på sei. Samtidig flyr de kortere for…

Turisme og nærgående ferdsel svekker sjøfuglenes hekkesuksess

En effektstudie som er gjennomført på en av SEAPOPs nøkkellokaliteter i Finnmark viser at økt menneskelig ferdsel i hekkeområdene for sjøfugl har negativ effekt på reproduksjonen til to av tre…

SEAPOP-seminaret 2019 utsettes

Kollisjon med andre arrangementer gjør at SEAPOP-seminaret 2019 må flyttes til neste år. SEAPOP skulle etter planen arrangere årets seminar i oktober, men grunnet en rekke kollisjoner med andre relevante…

Riktig klekketidspunkt kan redde ungene

For å teste en sentral hypotese innen teorier om predator-bytte-relasjoner ble hekkesuksess og overlevelse for krykkje- og polarlomviunger i to av SEAPOPs nøkkellokaliteter sammenlignet med tilsvarende data for antarktispertrell i…

Doktorgrad på sjøfuglers trekkmønstre basert på data fra SEATRACK

I slutten av mai forsvarte Benjamin Merkel sin doktorgradsavhandling om migrasjon hos lomvi og polarlomvi i Nord-Atlanteren. Avhandlingen er utelukkende basert på data fra SEATRACK, og Merkel er med dette…

Rapport fra SEAPOPs nøkkellokaliteter i 2018

Resultatene fra overvåkingsarbeidet i SEAPOPs nøkkellokaliteter oppsummeres hvert år i en engelskspråklig kortrapport fra programmet. Rapporten gir detaljerte tabeller med estimater for bestandsendring, reproduksjonsrate og voksenoverlevelse for ulike arter på…

Vil skremme sjøfugl fra å drukne

– Vi har funnet klare trender for når og hvor sjøfugl går i garnet, og i tillegg variasjoner i type sjøfugl som fanges. Dette gjør det mulig å skreddersy tiltak…

SEATRACK videreføres i en fase II

Det ble nylig klart at SEATRACK får midler til å videreføre arbeidet med å kartlegge sjøfuglenes trekkmønstre i fire nye år. Dermed kan programmet starte på fase II, som vil…

Ferske SEATRACK-data tilgjengelige

Vi har nå loggerdata fra 2 721 individer av elleve ulike arter tilgjengelige for presentasjon i SEATRACKs web-applikasjon. SEATRACKs web-applikasjon er nå oppdatert med data som er lastet ned fra…

Nyutviklet metodikk for kartlegging av svømmetrekk hos alkefugl

Lomvi, polarlomvi og alke foretar et svømmetrekk med ungene sine etter at de har forlatt kolonien. Hastighet, lengde og retning på disse trekkene har i stor grad vært ukjente og…

SEAPOPs nettsted tilgjengelig på engelsk

Det har tatt noe tid, men i dag kan vi endelig presentere alt innhold på SEAPOPs nettsider også på engelsk. Samtidig er vi blitt tilgjengelige på Facebook og Twitter. Økt…

Lundens vektendring mellom hekke- og overvintringsperioden beregnet for første gang

Ved å måle kroppsvekt og vingelengde hos voksne lunder på hekkeplassen og i overvintringsområder ved Færøyene har forskere beregnet vektforandringen gjennom høsten for to bestander som hekker henholdsvis i Norge…

Konsentrasjonen av miljøgifter i storjo bestemmes hovedsakelig av næringsvalg

For å forklare den store variasjonen i nivåer av klororganiske miljøgifter og bromerte flammehemmere hos storjo mellom og innen kolonier i Nordøst-Atlanteren har forskere undersøkt blodprøver fra mer enn 200…

Klimaforandring truer krykkja – ekstremvær og endret byttetilgang svekker rekrutteringen

Forskere har hver sommer over en tiårsperiode registrert vekst og overlevelse til krykkjeunger på SEAPOP-lokaliteten Anda. Ved å koble disse dataene med ungediett og lokale værforhold i de samme periodene…

Varmere hav i nord er dårlig nytt for ærfuglen

Ærfugl er en stor dykkand som i Norge fins langs hele kysten, og det blir færre av dem. Bestanden har gått tilbake over flere år uten at forskerne har kunnet…

Lysloggere og stabile isotoper bidrar til å kartlegge myteområder

Sjøfuglenes utbredelse og diett under fjærfelling er ukjent. Et nytt studie bruker lysloggere og stabile isotoper i fjær for å kartlegge utbredelse og diett hos lomvi, alke og lunde under…

Standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger

En faggruppe satt sammen av Norsk Olje og Gass og BaSEC (Barents Sea Exploration Collaboration) har bearbeidet en standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger. Rapporten…