Forskere fra Norge og Nederland har samarbeidet om en studie som viser at det neppe er plasten sjøfuglene spiser som bestemmer hvor mye miljøgifter som avsettes i kroppen.

I europeiske farvann er mengde plast i magene til havhest definert som en indikator på marin plastforurensning, men det foreligger lite kunnskap om hvorvidt plasten de får i seg bidrar til fuglenes opptak av miljøgifter. Forskere har nå målt konsentrasjonen av såkalt persistente organiske miljøgifter (POP) i lever og muskulatur hos havhest innsamlet i norske farvann og sammenlignet den med konsentrasjonen av de samme giftstoffene i plastbiter som fuglene hadde i magene sine. Resultatene kunne ikke avdekke noen sammenheng mellom mengden plastbiter i mageinnholdet og konsentrasjonen av miljøgifter i de samme fuglene. Gjennom en serie av analyser konkluderte forskerne med at fuglenes miljøgiftbelastning høyst sannsynlig reflekterer nivået av miljøgifter i fuglenes byttedyr.

Les artikkelen:

 Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Havhest plukker føden sin på havoverflaten, og den kan lett ta feil av plastbiter og pelagiske smådyr.
Foto: Tycho Anker-Nilssen