Sjøfuglers voksenoverlevelse er en av flere parametere som overvåkes i SEAPOP. Kunnskap om denne parameteren er nødvendig for å forstå demografiske mekanismer bak sjøfuglenes bestandsutvikling.

Se SEAPOPs dataserier for overlevelse hos sjøfugl

Søk opp data for sjøfuglenes overlevelse i vår innsynsløsning

Voksenoverlevelse er viktig for bestandene

Bestandsstørrelse er summen av individer som rekrutteres, dør eller flytter til og fra en bestand. Kunnskap om dette oppnås ved å overvåke reproduksjon, overlevelse og spredning (dvs. emigrasjon og immigrasjon) i bestander. Årsaks- og virkningsforhold som forklarer bestandsutviklingen til sjøfugl kan avdekkes ved å måle hvordan variasjon i disse parametrene påvirker bestandsdynamikken. Sjøfugl er karakterisert ved høy levealder, som er en tilpasning til et miljø med store årlige endringer. Bestandenes utvikling blir derfor svært følsom for endringer i voksenoverlevelse, og økt dødelighet hos voksne sjøfugl fører raskt til nedgang i bestandene.

Voksenoverlevelse overvåkes i dag årlig for 15 ulike sjøfuglarter, fordelt på 14 nøkkellokaliteter fra Spitsbergen i nord til Agder i sør (se tabellen). Totalt er det etablert serier for 46 bestander, herav flest for krykkje (8 lokaliteter), lomvi (6 lokaliteter), lunde (6 lokaliteter) og toppskarv (5 lokaliteter). Lengst er serien for ærfugl på Grindøya, som ble etablert i 1985. Mer enn 60 % av seriene er lengre enn 10 år.

Spillende teist. Foto © Tycho Anker-Nilssen
Teist «Grønn CM» spiller i fjæra på Røst i 2010. En blodprøve i 2003 viste at det var en hunnfugl. Den fikk sin første fargering i 1997 og hekket 16 år på rad på samme reir, hvorav 14 med samme partner som ble drept av en svartbak i 2012.
Foto © Tycho Anker-Nilssen

Fargeringer med individuelle koder

Den vanligste metoden for å samle data til fangst-gjenfangst analyser i SEAPOP-sammenheng er å merke hekkende fugl med fargeringer av tolags plast (akryl eller darvic) som er kodet med en gravering av 2-4 bokstaver eller en kombinasjon av bokstaver og tall. Kombinasjonen av art, ringfarge og kode gir dermed hvert individ en unik identitet. Ved observasjoner i felt i påfølgende år kan enkeltindividenes tilstedeværelse på hekkeplassen registreres og gi grunnlag for estimering av voksenoverlevelse. Sjøfuglenes generelt høye stedbundethet til hekkeplassen er en stor styrke i denne sammenheng. Registreringene kan imidlertid vanskeliggjøres av at noen plastringer etter hvert blir slitt og dermed vanskeligere

Ringmerking av toppskarv. Foto © Tycho Anker-Nilssen
Ringslitasje gjør det fordelaktig å skifte fargering på enkelte individer. Etter 12 år var koden DX nesten uleselig på denne toppskarven.
Foto: ©Tycho Anker-Nilssen
Les mer om metodikk for å beregne overlevelse.