SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) ble startet i 2005 og er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Programmet innebærer et nytt initiativ for disse aktivitetene langs Norskekysten, på Svalbard og i tilhørende havområder, og vil fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. Spesiell fokus rettes mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon.

Organisering og finansiering

Arbeidet i SEAPOP organiseres og utføres av personell fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt (NP). Forskere fra de to institusjonene utgjør SEAPOPs faggruppe. Programmet er så langt finansiert av Klima- og miljødepartementet (KLD), Olje- og energidepartementet (OED) og Offshore Norge (tidl. Norsk olje og gass). I programmets styringsgruppe er departementene representert med Miljødirektoratet (leder) og Oljedirektoratet, som i tillegg til Offshore Norge også har medlemmer fra Kystverket og Sjøfartsdirektoratet. Havforskningsinstituttet (HI), NINA og NP deltar som observatører/rådgivere. Data og opparbeidet kunnskap fra programmet blir kontinuerlig tilrettelagt og organisert for å kunne serves til ulike brukere gjennom foreliggende nettsted.

Overvåking

SEAPOPs nøkkellokaliteter

Den nasjonale overvåkingen av populasjonsutviklingen hos sjøfugl ble initiert i 1980 og formelt etablert i 1988, og den har fortsatt siden den gang for en rekke arter. Siden mange sjøfuglarter har en spredt hekkeutbredelse, er overvåkingen fordelt på et stort antall lokaliteter. Dessuten har vi utvidet og justert overvåkingen av reproduksjon, diett og voksenoverlevelse for flere utvalgte arter på de tidligere etablerte nøkkellokalitetene på Røst, Hornøya og Bjørnøya, og vi har etablert 13 nye nøkkellokaliteter fra Spitsbergen i nord til Agder i sør. Dette er nødvendig for å identifisere hvordan miljøet påvirker bestandene på et tidlig stadium. Gjennom å benytte tidsseriedata innsamlet over flere tiår avdekker SEAPOP en rekke interessante utviklingstrekk for ulike arter og parametere, både innen nøkkellokaliteter og på tvers av større regioner.

Kartlegging

Innenfor en programperiode på ti år har SEAPOP mål om å gjennomføre detaljert kartlegging av utbredelsen av hekkende, rastende og overvintrede sjøfugl langs hele den norske kystlinjen og på Svalbard. På grunn av utfordringer knyttet til logistikk og økonomi vil mye av den svært dynamiske utbredelsen av sjøfugl til sjøs i de enorme områdene som dekkes av programmet bli beregnet ved hjelp av flerdisiplinære, matematiske modeller. Dette arbeidet utføres i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen og er basert på data innhentet under deres økosystemtokt i deler av området.

Spesielle studier

SEAPOP finansierer også en rekke mer spesialiserte, korttidsstudier på sjøfugløkologi og habitatbruk. Disse studiene retter seg mot arter som er spesielt sårbare overfor visse miljøpåvirkninger eller som på en eller annen måte er spesielt interessante eller verdifulle med hensyn til bevaring.

Publisering

Nettstedet vil akkumulere og kommunisere en rekke resultater generert av programmet. Selv om kun brukere med spesiell tilgang kan laste ned rådata er en stor mengde opparbeidet informasjon og data på sjøfuglers utbredelse og hekkesuksess gjort fritt tilgjengelig. Nettstedet inneholder også en oppdatert liste over vitenskapelige publikasjoner med tilknytning til programmet, og oppsummeringer av de viktigste resultatene presenteres i årlige rapporter. Disse og andre publikasjoner som er produsert og tilrettelagt for av SEAPOP finnes under Publikasjoner.