Våre utbredelseskart gir en kvantitativ oversikt over forekomsten av sjøfugl på åpent hav til ulike tider på året. Velg mellom 12 ulike arter i tabellen og last ned kart (PDF) eller spesifiser ditt søk etter utbredelsesdata i innsynsløsningen! Du kan også lese om datasettene som ligger til grunn for utarbeidelsen av kartene.

Arter som er inkludert i analysene:

NorskVitenskapeligLast ned kart
AlkekongeAlle allePDF (2.9 MB)
LundeFratercula arcticaPDF (3,0 MB)
AlkeAlca tordaPDF (3.0 MB)
PolarlomviUria lomviaPDF (2.5 MB)
LomviUria aalgePDF (3.0 MB)
HavhestFulmarus glacialisPDF (3.0 MB)
KrykkjeRissa tridactylaPDF (3.0 MB)
FiskemåkeLarus canusPDF (2.3 MB)
GråmåkeLarus argentatusPDF (2.9 MB)
SvartbakLarus marinusPDF (3.0 MB)
PolarmåkeLarus hyperboreusPDF (2.6 MB)
HavsuleMorus bassanusPDF (2.9 MB)
Ved å trykke på et norsk artsnavn i tabellen vil du åpne innsynsløsningen, som vil presentere utbredelseskart på åpent hav sommerstid for den valgte arten når du trykker “Åpent hav data“.
Utbredelseskart alkekonge
Eksempel: De tre øverste kartene viser utbredelse og tetthet for en gitt art (her alkekonge) på åpent hav om sommeren (spring, summer), høsten (autumn) og vinteren (winter). De tre nederste kartene viser usikkerhetsestimater for utbredelseskartene som 95% konfidensintervall. (C) SEAPOP

Enkelte arter ble utelatt fra sesonger og havområder hvor de var for fåtallige til at analyse kunne gjennomføres.

Du kan også hente fram andre kart over sjøfuglenes utbredelse på åpent hav i innsynsløsningen:
• Under “Tidsperiode”, velg årstid (Sommer, Vinter eller Myting/Høst).
• Under “Geografisk utvalg”, velg ønsket havområde.
• Velg ønsket art under “Artsvalg”.
• Trykk “Åpent hav data” nesten nederst i menyen.

Om kartene

For hver art er det laget tre kart – ett for hver av sesongene. Kartene består av 10×10 km2 rutenett og viser predikert tallrikhet for den aktuelle arten basert på to-stegs analyser (se Dataanalyse) av tilgjengelige data over fordeling av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder. Sammen med kartene presenterer vi også usikkerhet i prediksjonene som 95% konfidensintervall og standardfeil. Konfidensintervallene var ikke mulig å definere ved svært lave tettheter. Det er viktig å merke seg at usikkerheten ikke tar høyde for systematiske feil som følge av forskjeller i oppdagbarhet (se Metode). Iøynefallende arter som gjerne følger etter fartøyet er systematisk overestimert. Dette gjelder spesielt artene havhest, krykkje, gråmåke, svartbak og fiskemåke. Små, mørke arter som dykker er sannsynligvis tilsvarende underestimert. Dette gjelder spesielt alkefuglene: alkekonge, lunde, alke, polarlomvi og lomvi. Tallrikhetsestimatene må derfor betraktes som indekser.

Hvert havområde (Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet) er analysert separat. Dette medfører noe diskontinuitet i grenseområdene mellom havområdene.

De analyserte sesongene er:

  • Sommer: 1. april – 31. juli
  • Høst: 1. august – 31. oktober
  • Vinter: 1. november – 31. mars.

NB: SEAPOP innehar rettighetene til alle de genererte kartene, og det må refereres til SEAPOP ved enhver form for gjenbruk.

Om datasettene

I datasettene er XUTM og YUTM midtpunktet i hver 10×10 km2 rute, oppgitt som UTM koordinater i sone 33. ”Ocean” angir havområde: NO = Nordsjøen, NW = Norskehavet, BS = Barentshavet. Forventet antall fugl av hver art er oppgitt for hver enkelt 10x10km2 rute.

Estimater for hver enkelt art er oppgitt med artskode i de neste 12 kolonnene. Deretter kommer resultatene fra ”bootstrap”-analysene for hver enkelt art med mXXXXX = gjennomsnittlig log10-transformerte ”bootstrap”-estimater, seXXXXX = standard feil av log10-transformerte ”bootstrap”-estimater, ci025XXX = nedre grense for 95 % konfidensintervall, ci975XXXXX = øvre grense for 95% konfidensintervall, CIXXXXX = størrelse (range) av 95% konfidensintervall.

Manglende estimater er oppgitt som -999.

NB: SEAPOP innehar rettighetene til alle datasettene, og det må refereres til SEAPOP ved enhver form for gjenbruk.