Fundamentet for all naturovervåking er innsamling av tidsseriedata for ulike variabler, og dette gjelder også i arbeidet med å følge tilstandsutviklingen til våre sjøfuglbestander. En tidsserie skapes ved å måle en variabel regelmessig over tid. Men hvordan går vi fram for å skaffe til veie dataene?

Overvåkingen av sjøfugl på nøkkellokalitetene innebærer mange timer med observasjon og registrering, alt mens man opptrer så varlig som mulig for å unngå å forstyrre fuglene. Her registreres data for beregning av reproduksjon hos polarlomvi på Jan Mayen.
Foto: Ola Nordsteien

I SEAPOP omfatter overvåkingen årlige målinger av tilstanden til bestander av ulike sjøfuglarter. I første rekke reflekteres dette gjennom variabler som bestandsutvikling (hvor mange som hekker), de voksne fuglenes reproduksjon (hvor mange egg og unger som produseres) og hekkefuglenes overlevelse fra år til år.

For noen arter registrerer vi også hva og hvor mye fuglene spiser (diett) og tidspunkt for når de hekker (fenologi), f.eks. målt som start av egglegging eller klekketidspunkt for ungene. Størstedelen av denne overvåkingen foregår på et utvalg av såkalte nøkkellokaliteter.

Slik overvåkes sjøfuglenes