I SEAPOP blir sjøfuglkolonier kartlagt og overvåket fra land, fra lufta og ute på det åpne havet. Nedenfor finner du generelle beskrivelser av de viktigste metodene vi benytter for å skaffe til veie kunnskapen programmet fokuserer på å opparbeide. Det er ikke rom for å belyse alle detaljer og tilknyttede utfordringer her, men den spesielt interesserte vil finne masse tilleggsinformasjon ved å søke i de publikasjonene som synes mest relevante. Man kan også henvende seg til kontaktpersonene angitt i omtalene av de ulike metodebeskrivelsene for nærmere informasjon.

Metodikken må kvalitetssikres

I all vitenskap stilles det strenge krav til de metodene man velger å bruke. For kjernevirksomheten i SEAPOP skal det ikke bare produseres resultater som er statistisk robuste og tilstrekkelig etterprøvbare, men datainnsamlingen må hele veien følge standarder som gjør det mulig å foreta presise sammenligninger på tvers av bestander, lokaliteter og områder. Dette gjelder også i forhold til tilsvarende undersøkelser i andre land. Internasjonalt samarbeid er derfor et av flere viktige ledd i kvalitetssikringen av metodene, og god kommunikasjon om og beskrivelser av metodikk er en forutsetning for å skape troverdig og relevant kunnskap. Publisering i anerkjente internasjonale fagtidsskrift med fagfellevurdering (refereeordning) er den beste garantien for at også metodene holder mål. Om det ikke er etablert internasjonale standarder det enkelt kan refereres til, må metodene beskrives i detalj for å få resultatene publisert på denne måten. SEAPOP-miljøets omfattende produksjon av slike publikasjoner viser derfor at arbeidet gjennomgående holder svært høy kvalitet mht. metodebruk.

Her presenterer vi SEAPOPs metodikk for:

kartlegging av sjøfugl langs kysten
kartlegging av sjøfugl i åpent hav
kartlegging av sjøfuglers vandring og habitatbruk
beregning av sjøfuglers bestandsstørrelser
overvåking av sjøfugl