For å beregne sjøfuglenes bestandsstørrelser tar vi utgangspunkt i data fra kartlegging av fugl i hekkeperioden. Man teller antall hekkende par på en gitt hekkelokalitet og summerer disse tallene over større områder. Denne typen kartlegging er arbeidskrevende og gjøres i prinsippet bare hvert tiende år. Vi bruker derfor data fra de nærmeste overvåkingslokalitetene til å justere og oppdatere bestandstallene for hver enkelt hekkelokalitet.

SEAPOPs feltarbeidere teller fugl i en koloni på Spitsbergen.
Foto: Sébastien Descamps

Vi bruker flere metoder til å telle sjøfugl, men i mange tilfeller er det enkelt og greit ved å gå ut i felt og telle 1,2,3 osv. Det er imidlertid klart at de store ansamlingene må telles på andre måter, eksempelvis ved å måle arealet de dekker og beregne tettheten i et avgrenset synsfelt – enten det er i fuglefjellet eller langt til havs. I andre tilfeller blir store flokker avfotografert, og antall fugl eller reir telles på bilder.

Les mer om hvordan vi overvåker bestandsutvikling på nøkkellokalitetene og hvordan vi gjennomfører kartlegging langs kysten og kartlegging på åpent hav.