Fundamentet for all naturovervåking er innsamling av tidsseriedata for ulike variabler, og dette gjelder også i arbeidet med å følge tilstandsutviklingen til våre sjøfuglbestander. En tidsserie skapes ved å måle en variabel regelmessig over tid.

I SEAPOP omfatter overvåkingen årlige mål for hvordan bestander av ulike sjøfuglarter til enhver tid «gjør det», i første rekke reflektert gjennom variabler som bestandsutvikling (hvor mange som hekker), hekkesuksess (hvor mange unger som produseres) og hekkefuglenes overlevelse fra år til år. For noen arter registrerer vi også hva og hvor mye fuglene spiser (diett) og tidspunkt for når de hekker (fenologi).

Størstedelen av denne overvåkingen foregår på et utvalg av såkalte nøkkellokaliteter. Dette beskrives nedenfor sammen med en nærmere omtale av og tilgang til de fem sentrale tidsserievariablene.

Endringer forklares gjennom kobling av tidsseriedata

De ulike tidsseriene kan kobles med parallelle tidsseriedata for miljøbetingelsene fuglene har erfart, for eksempel variasjoner i deres viktigste byttedyrbestander eller klimaendringer og inngrep i fuglenes leveområder. Ved statistisk modellering av slike sammenhenger er det mulig å sannsynliggjøre ulike forklaringer på de demografiske endringene vi observerer i bestandene. Disse resultatene gjør det også mulig å lage mer presise prognoser for bestandenes videre utvikling og levedyktighet, fordi det da kan tas mer realistisk høyde for forventede endringer i fuglenes viktigste levevilkår, for eksempel som følge av klimaendringer.