SEAPOP utvider hele tiden sine databaser med resultater fra arbeidet med kartlegging og overvåkning av sjøfugl. For å gi et oppdatert bilde av utbredelsen og tilstanden til sjøfugl i norske og tilgrensende farvann gjør vi tabeller, kart og grafer tilgjengelig for publikum gjennom vår innsynsløsning. Vi presenterer data i to temaer: tidsseriedata og data over fuglenes utbredelse. Dessuten vil vi vise data fra SEATRACK.

Data og kart over sjøfuglbestander langs kysten i og utenfor hekkesesongen, samt utbredelse av sjøfugl i åpent hav

Dataserier over variablene som overvåkes for gitte arter på nøkkellokalitetene: bestandsutvikling, hekkesuksess, overlevelse, diett og fenologi.

Data og kart over sjøfuglenes vandringsmønstre og habitatbruk.