Sjøfugl er gode indikatorer som reagerer tidlig på endringene i det marine miljøet. En av de enkleste måleenhetene for hvordan sjøfuglene reagerer på endringer er hvordan bestandene endres fra år til år. I Norge har man overvåket bestandene av hekkende og overvintrende sjøfugl i over 30 år, og de lengste tidsseriene har mer enn 50 år med data.

Bestandsovervåking er viktig og kan gi forvaltnings- og forskningsmiljøene tidlige signaler om hva som skjer i marine økosystemer. Resultatene brukes også i arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for våre havområder, i forbindelse med rødlistevurderingene som gjennomføres hvert femte år, og for å lage handlingsplaner for sårbare arter. Overvåkingsdata er også viktige for å kunne evaluere effekter av forvaltningsmessige tiltak (for eksempel områdevern), og de er et naturlig utgangspunkt for å kunne sette jakttidsrammer eller dersom det oppdages forekomst og spredning av sykdom (for eksempel fugleinfluensa).

I forskningssammenheng danner resultatene fra bestandsovervåkingen et solid grunnlag for mange vitenskapelige undersøkelser, for eksempel av hvilke miljømessige forhold som styrer bestandsendringer og om sjøfuglene endrer utbredelse (for eksempel overvintringsområde) som respons på endret klima.

Hekkebestander

Vinterbestander

Sjøfugl på åpent hav

Til innsynsløsningen

Her kan du søke opp data over bestandsutvikling i form av tabeller, grafer og kart.

• Under “Tidsperiode“, velg sesong (sommer, vinter eller høst).
• Under “Geografisk utvalg“, velg område eller lokalitet.
• Velg deretter ønsket art under “Artsvalg“.
• Velg til slutt visningsform (tabell, graf eller kart).