Antall sjøfugl i en koloni bestemmes i stor grad av hekkefuglenes overlevelse og reproduksjon (produksjon av unger) - og ungenes senere rekruttering til den samme kolonien. Inn- og utvandring er vanligvis begrenset fordi sjøfuglene har høy stedbundethet, det vil si at har de først etablert seg som hekkefugler i en koloni vil de normalt forbli tilknyttet denne kolonien livet ut.

En krykkje legger normalt 2-3 egg, men i de fleste tilfeller vil ikke alle ungene vokse opp.
Foto: Hallvard Strøm

En nedgang i hekkebestanden er derfor gjerne drevet av lokal nedgang i hekkesuksess, overlevelse eller begge. Overvåking av reproduksjon gir derfor viktig innsikt i å forstå årsaken til en eventuell nedgang. Dårlig hekkesuksess skyldes ofte dårlige miljøforhold i hekkeområdet, for eksempel lite mat eller hyppig predasjon på egg og unger. Overvåking av hekkesuksess kan derfor avdekke hvor og når det har foregått betydelige endringer i miljøforholdene.

Se SEAPOPs dataserier for hekkesuksess hos sjøfugl

Søk opp data på hekkesuksess i vår innsynsløsning

Hekkesuksess responderer på miljøendringer

Fuglenes overlevelse, hekkesuksess eller tidspunkt for hekking (fenologi) vil dessuten respondere raskere og klarere på endringer i miljøet enn den totale bestandsstørrelsen. En koloni kan for eksempel holde seg stabil i mange år selv om hekkesuksessen har vist en dramatisk nedgang. Dette fordi sjøfugl som regel ikke begynner å hekke før de er minst 3-5 år gamle (minst 8-9 år hos havhest). Effekten av flere år med dårlig produksjon vil dermed ikke kunne spores i bestanden før det er gått like mange år. Når bestanden avtar kan det allerede være for sent å avdekke årsaken.

For de fleste kolonihekkende arter er det relativt enkelt å måle hekkesuksess, og metodene for dette ansees å være gode. Overvåking av hekkesuksess kombineres ofte med overvåking av andre parametere, og krever gjerne at feltmannskaper oppholder seg i kolonien store deler av hekkesesongen.