Hvert år vokser SEAPOPs serier av overvåkningsdata fra nøkkellokalitetene. Noen dataserier er nylig påbegynte, mens andre strekker seg over flere titalls år.

Fargen i de fargelagte rutene i matrisen angir hvilken datatype som finnes for en gitt art på en gitt lokalitet – gul for bestandsutvikling, grønn for hekkesuksess, blå for overlevelse og rød for diett. Ruter med skråstrek indikerer at vi har de aktuelle dataene, men at de ikke er klare for presentasjon for øyeblikket. Detaljerte matriser for de ulike datatypene finner du lenger ned på siden, inkludert data på fenologi for et fåtall arter og lokaliteter.

Klikk på en celle i matrisen, og du vil komme til innsynsløsningen, som vil hente fram dataserien av gitt type for gitt art og lokalitet.

Skråstrek i en celle indikerer at det finnes data for angitt art på angitt lokalitet, men at de ikke er klare til presentasjon for øyeblikket.

Artene som overvåkes hører inn under ulike grupper i henhold til miljøet de søker næring i (pelagisk, kyst eller is) og hvordan de søker næring (dykkende eller overflatebeitende). Legg merke til at sildemåke også iblant opptrer pelagisk selv om den av praktiske årsaker er lagt i gruppen "kystbunden overflatebeitende" her.

 

Se detaljerte datamatriser for

 

Hvordan bruke innsynsløsningen?