Sjøfuglenes forekomst i tid og rom endres betydelig over tid, både fra sesong til sesong og fra år til år. Kartleggingsdata har derfor begrenset gyldighet. For kystbundne bestander regnes dataene normalt som utdatert etter ti år. Et av hovedmålene i SEAPOP er derfor å oppdatere data om utbredelse av sjøfugl i alle norske havområder. I SEAPOPs innsynsløsning, presenteres våre nyeste data over sjøfuglbestandenes utbredelse i form av tabeller, kart og grafer.