En gruppe ledende sjøfugleksperter og havforskere har sammenstilt kunnskap om hvordan dynamikken i marine økosystemer påvirker sjøfuglbestandene. Rapporten deres beskriver noen av de store endringene og fluktuasjonene som foregår i økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak, Norskehavet, Barentshavet og langs norskekysten. Dette er endringer som åpenbart har store konsekvenser for sjøfuglsamfunnene, og tilstanden for mange bestander har blitt betegnet som kritisk.

Bestandsnedgangen hos sjøfugl har ofte vært knyttet til næringssvikt, men det er som regel uklart hvilke endringer i det marine økosystemet som forårsaker bortfall av viktige næringsemner. De viktigste endringene i de marine økosystemene som har betydning for sjøfuglenes næringssituasjon er klimaendringer, endringer i fiskeriene, fluktuasjoner i de pelagiske fiskebestandene og endringer i tareskogsystemene. Et varmere klima vil ha stor betydning for de marine økosystemene, som i det nordlige Barentshavet, hvor minkende isutbredelse og varmere hav fører til at arktiske næringsnett erstattes av sub-arktiske systemer.

Les rapporten:

En av de viktigste truslene mot de store sjøfuglkoloniene langs kysten av Norskehavet er at varmere klima forskyver gyteområdene og endrer produksjon og drift av fiskelarver. Dette kan redusere tilgangen til fiskelarver utenfor koloniene i den viktige hekkeperioden. Slike forskyvninger i forholdet mellom tilbud og etterspørsel er sannsynligvis en av årsakene til den dramatiske nedgangen i bestandene av lunde, lomvi og krykkje i Norskehavet.

Kontaktperson: Per Fauchald, NINA

Havhest på vann
Havhest venter på fiskeavfall.
Foto: Eirik Grønningsæter