SEAPOP har bidratt betydelig til den sirkumpolare overvåkningsplanen for sjøfugl (CSMP) som ble publisert i 2015. CSMP har til hensikt å koordinere all overvåkning av sjøfugl i Arktis, og har som visjon å opprettholde biodiversiteten av arktiske sjøfuglbestander og styrke dem der det er mulig.

Ved å knytte sammen informasjon fra alle de arktiske landene kan man kartlegge endringer i sjøfuglbestandenes tilstand på en sirkumpolar skala. Dette øker våre muligheter til å avdekke hvordan bestandene og deres viktigste leveområder påvirkes av klimaendringer og andre globale prosesser.

Les rapporten:

Sjøfugl er en del av den sirkumpolare overvåkningsplanen for biodiversitet (CBMP) fordi de utgjør en viktig komponent i arktiske økosystemer. De hekker på land, men henter maten i havet, og er dermed et bindeledd mellom marine og terrestriske økosystemer. Sjøfuglene er dessuten leverandører av flere viktige økosystemtjenester, og endringer i populasjoner og mangfold kan hemme regional bærekraft. Siden sjøfugler integrerer effekter av abiotiske belastninger på arter i lavere trofiske nivåer, fungerer de også som biologiske indikatorer for den økologiske tilstanden i marine leveområder.

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

The circumpolar seabird monitoring utilizes data from a large number of observers.
F
oto: Tycho Anker-Nilssen