Et nyere studium viser at lundene på Hornøya ikke finner like næringsrik mat til ungene sine nå som de gjorde tidligere. Utviklingen ligner den man har registrert i kolonier lenger sør, hvor lundene i lang tid har slitt med å få unger på vingene. Fokus for studiet har vært å finne ut om lundeungenes vekst på Hornøya er påvirket av at dietten forandres.

Lunden er en alkefugl som hekker langs kystene på begge sider av Nord-Atlanteren. Den mater ungene sine med hel fisk, og dietten kan være svært ulik fra koloni til koloni, både når det gjelder kvalitet og kvantitet. Det er kjent at en diett bestående av stor fisk vil gi et høyere næringsutbytte enn små fisk, selv om den totale vekten er den samme. I flere lundekolonier har man avdekket at overgang til mange småfisk i dietten fører til lavere vekst hos ungene, og i ytterste konsekvens til total svikt i reproduksjonen. Et ferskt studium av en 24 år lang dataserie over diett for lundeunger på Hornøya belyser nå hvordan et endret næringsgrunnlag har påvirket ungenes vekst og overlevelse.

Les hele artikkelen:

Det finnes nå tydelige tegn på at lundenes diett på Hornøya er i forverring i den forstand at de voksne fuglene kommer til reiret med fisk som er stadig mindre i størrelse og stadig flere i antall pr levering. Likevel kan det ikke sies å være en betydelig nedgang i vekstrate for lundeungene på Hornøya, slik det er registrert andre steder langs norskekysten og i Nord-Atlanteren. Dette skyldes trolig at den tilgjengelige føden for fuglene fortsatt er variert rundt Hornøya, samt at de voksne fuglene har kompensert for den reduserte kvaliteten på dietten ved å levere flere nebbfuller mat pr døgn. Spørsmålet er nå hvor lenge fuglene klarer å kompensere på denne måten hvis næringstilgangen forblir den samme eller forverres ytterligere.

Kontaktperson: Rob Barrett, Tromsø Universitetsmuseum

Fra ett ytterpunkt til et annet: Lunden på bilde a har 30-40 sildelarver i nebbet, mens den på bilde b holder en enkelt, ett-årig sild.
Foto: Rob Barrett