Observasjoner av de første trekkfuglene på vårparten har alltid hatt stor betydning for kystbefolkning i Norge, og mangt har blitt spådd ut fra fuglenes ankomst. Endringer i klimaet forventes å kunne påvirke ankomstdato for trekkende fugl. I et nytt studium har rødnebbternas ankomst til Troms de siste 35 hekkesesongene blitt undersøkt med tanke på å finne eventuelle klimaeffekter.

Rødnebbterna er en langdistansetrekkfugl som hekker i landområdene rundt Nordpolen og overvintrer i Syd-Atlanteren og Antarktis. Til tross for den opp mot 90 000 km lange trekkruta viser terna forbausende lite variasjon i ankomstdato til hekkeplassene om våren. En av de observerte effektene av klimaendring hos flere arter av trekkende fugl i senere tid er framskyndet tidspunkt for ankomst til hekkeområdet. Observasjonsdata for ankomst av rødnebbterner i Troms fylke fra 1981 til 2015 utgjør grunnlaget for et studium som har hatt til hensikt å finne ut om ternene har endret dato for vårtrekk som en respons til klimaendringer.

Les artikkelen:

Ternenes ankomstdato later verken til å ha noen sammenheng med klimavariable som havtemperatur eller den nordatlantiske oscillasjonen (NAO), et klimatisk fenomen som observeres nord i Atlanterhavet og som er en av de viktigste årsakene til klimavariasjoner i vår del av verden. Derimot ser det ut til at vindforholdene langs norskekysten spiller en viktigere rolle for ternenes ankomst til Troms. De små og lette fuglene blir forsinket utenfor Nordland i år med nørdøstlige vinder, altså motvind, mens de kommer fram tidligere når de har medvind fra sørvest.

Kontaktperson: Rob Barrett, Tromsø Universitetsmuseum

Rødnebbterna har den lengste kjente trekkruta av alle fugler.
Foto: Rob Barrett