Ved hjelp av satellittelemetri og observasjoner gjort fra skip siden 1969 har forskere nå avdekket de viktigste overvintringsområdene for ismåker som hekker i Canada og på Svalbard. Studiet er et viktig bidrag i arbeidet med å redde ismåken fra utrydding.

Ismåken er en arktisk sjøfuglart som på grunn av sin spesielle biologi og tilknytning til iskanten står overfor en rekke trusler som følge av klimaendringer og langtransporterte miljøgifter. Arten regnes som truet både i Canada og Norge, og den sterke bestandsnedgangen i Canada de siste 30 årene har økt behovet for kunnskap om ismåkens trekkruter og krav til habitat. I et nylig avsluttet norsk-canadisk forskningssamarbeid ble satellittsendere brukt til å spore trekkrutene til ismåker som hekket på Svalbard og på Seymour Island i canadisk Arktis. Forskerne tok også i bruk observasjonsdata fra fartøyer som hadde registrert ismåker til havs i perioden 1969-2010.

Les hele artikkelen:

Studiet avslørte at det området ismåkene brukte mest lå i Davis Strait, hvor de tilbragte 90% av tiden over sjøisen. Funnene indikerte at pakkisen i Davis Strait er et viktig tilholdssted for ismåker fra ulike områder hver vinter. Klappmyss har sitt kjerneområde for kasting i Davis Strait, og forskerne antar at måkene finner viktig føde på kasteplassene, samt at de eter av selkadavre som isbjørnene i området etterlater seg.

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

Som opportunist og åtseleter i isødet er ismåken sterkt knyttet til interaksjonen mellom sel og isbjørn.
Foto: Vegard B. Fjeldheim