Hekkebestanden av ærfugl, spesielt på strekningen fra Midt-Norge til Lofoten, er i sterk tilbakegang, og det samme er overvintringsbestandene av ærfugl og havelle. Dette avsløres i en rapport som evaluerer tilstanden for hekke- og overvintringsbestandene av noen av våre marine dykkender (bergand, ærfugl, havelle, svartand og sjøorre) i Skandinavia og Island.

Rapporten, som er sammenfattet av norske, finske, svenske, danske og islandske forskere, konkluderer også med at overvintringsbestandene av bergand, svartand og sjøorre avtar i Bottenviken, men at situasjonen for disse artene er relativt stabil i norske farvann. Alle de marine dykkendene som er studert livnærer seg av muslinger, og da spesielt blåskjell. Rapporten behandler mange mulige årsaker til at disse artene går tilbake, men det er ukjent hva som faktisk er hovedårsaken til at bestandstallene synker. Rapporten konkluderer med at det trengs mer kunnskap, spesielt om vitale demografiske data (særlig voksenoverlevelse og hekkesuksess) og om hva som styrer endringene i næringstilgang for disse artene.

Les hele rapporten:

Kontaktperson: Svein-Håkon Lorentsen, NINA

Utviklingen er dyster for ærfuglene langs kysten vår. Her sees hannen til venstre og hunnen til høyre i bildet.
Foto: Sébastien Descamps