Av sjøfugler som hekker i Arktis migrerer de fleste sørover på vinteren. Kunnskap om migrasjonsruter og overvintringsområder er viktig for en vellykket bevaring av disse globalt viktige hekkebestandene. Koordinerte internasjonale bevaringstiltak er viktig, da sjøfugl som hekker i Arktis er avhengige av trygge vandringsruter og ivaretakelse av vinterområder.

I denne studien ble det satt ut lysloggere på ærfuglhunner fra Kongsfjorden på Svalbard for å kartlegge forflytninger utenfor hekkesesongen. Høsttrekket fant sted fra slutten av august til desember, mens vårtrekket foregikk fra sent i mars til slutten av mai, og fuglene brukte henholdsvis fire og tre dager på høst- og vårtrekket. Av ærfuglhunnene overvintret 77% langs kysten av Island, mens 23% tilbrakte vinteren langs kysten av Nord-Norge. Fugler som migrerte til Norge forlot Svalbard senere og tilbrakte kortere tid i overvintringsområdet enn fugler som migrerte til Island.

Les artikkelen:

Resultatene fra denne studien viser at ærfugl fra Svalbard overvintrer på Island og i Norge. Data fra Kongsfjorden indikerer at ærfuglbestanden på Svalbard er stabil, noe som kan reflektere gode miljøforhold i både hekke- og overvintringsområder. Sporingsdataene viser både viktige overvintringsområder og tidsbruk i disse områdene, og denne kunnskapen utgjør en viktig basis for igangsettelse av bilateral bevaring og forvaltning.

Kontaktperson: Sveinn Are Hanssen, NINA

Ærfugl som hekker på Svalbard overvintrer rundt Island og utenfor kysten av Nord-Norge.
Foto: Sveinn Are Hanssen