Ved hjelp av lysloggere har forskere kartlagt trekkrutene til fjelljo fra tre hekkelokaliteter på Svalbard, Grønland og i Sverige. Resultatene viser at fjelljo vanligvis benytter faste trekkmønstre, men at de også kan variere trekkrute og overvintringsområde. Denne evnen kan bli viktig i møte med klimaendringer.

Fjelljoer migrerer mellom hekkeplasser i nord og overvintringsområder utenfor kysten av det sørlige Afrika, med opphold i Nord-Atlanteren både på høsten og våren. Ettersom evnen til å endre trekkmønster kan være viktig for en arts evne til å tilpasse seg miljøforandringer og klimaendringer ville en gruppe forskere finne ut om fjelljoens rutevalg er det samme hvert år eller om det kan variere. Forskerne benyttet lysloggere på fjelljo som hekker på Svalbard, Grønland og i Nord-Sverige. De sporet de samme individene over mange år og fant at fjelljoen i det store og hele følger samme trekkrute fra et år til et annet. Samtidig fant de at fjelljoene også viste evne til å variere trekkruten. Jo seinere på vinteren, dess større var sannsynligheten for at fjelljoen befant seg på et annet sted i Atlanterhavet enn året før. Mulige årsaker til denne flyttevirksomheten kan være endring i mattilgang eller værforhold. En alternativ flyrute eller overvintringsplass kan da være fjelljoens respons på at de marine miljøforholdene varierer mellom år eller endrer seg over tid.

Les hele artikkelen:

Kontaktperson: Børge Moe, NINA

Fjelljo hekker blant annet på Svalbard, men trekker så langt syd som til kysten av det sydvestlige Afrika.
Foto: Børge Moe