SEAPOP inviterer til sjøfuglseminar hvert andre år, og denne gangen var hovedmålet å styrke dialogen mellom fagmiljøer med kunnskap om sjøfugl og økosystemene i havet. Gode foredrag med påfølgende debatt gjorde sitt til at seminaret ble en suksess. Nå styrkes også de langsiktige rammene for programmet med 3 millioner kroner årlig gjennom en utvidet tildeling fra Klima- og miljødepartementet.

Tverrfaglig samarbeid

Det sjette SEAPOP-seminaret i rekken ble arrangert i Bergen 27. og 28. april. Mer enn 80 deltagere hadde funnet veien til Scandic Ørnen Hotel i vestlandshovedstaden for å få med seg foredrag og debatter om sjøfugl. Temaet for årets seminar var «Sjøfugl og havmiljø», og 17 foredragsholdere fra seks ulike forskningsinstitusjoner ga publikum innblikk i hvilken betydning klima, næringstilgang, habitat, predasjon og miljøgifter har for sjøfugl. En viktig målsetning med seminaret var å videreutvikle dialogen mellom ulike fagmiljøer som besitter spesiell kunnskap om sentrale faktorer som påvirker sjøfuglbestandene. Seminaret ble avsluttet med en åpen plenumsdebatt der de inviterte foredragsholderne og representanter fra programmets styringsgruppe utgjorde panelet. Debatten fokuserte på flere viktige utfordringer for programmets videre arbeid, og fremhevet verdien av å bygge videre på det tverrfaglige samarbeidet som er etablert. Stadig lengre tidsseriedata for sjøfuglenes demografi, diett og vandringer vil være grunnleggende i denne sammenheng. Kommunikasjon, rollefordeling og samhandling mellom forskning og forvaltning ble også diskutert.

Økt bevilgning

Det var mange positive tilbakemeldinger, både til seminaret og de mange resultatene av SEAPOPs arbeid. Derfor er det ekstra gledelig at Klima- og miljødepartementet (KLD) har besluttet å øke sin årlige bevilgning til programmet med 3 millioner kroner fra og med 2017. Vedtaket følger opp Stortingsproposisjonen for budsjettåret 2017, som slår fast at Regjeringen ønsker å styrke «grunnlaget for forskningsbasert kunnskapsoppbygging om endringer i sjøfuglbestandene».

– Dette er svært gode nyheter, sier Tycho Anker-Nilssen, koordinator for SEAPOP. – Siden oppstarten av SEAPOP i 2005 har de årlige bevilgningene til programmet ikke tatt høyde for pris- og lønnsvekst, og flere viktige oppgaver har derfor måttet utsettes. Det økte bidraget fra KLD gjør at vi nå kan løfte noe av det stadig mer presserende arbeidet med å avdekke de viktigste årsakene til at så mange av sjøfuglbestandene våre er i alvorlig tilbakegang.

At dette haster, er det liten tvil om. Bare det siste tiåret er de pelagiske sjøfuglbestandene redusert med i gjennomsnitt 5,1 % årlig, og de kystbudne bestandene med 3,5 % årlig. Dette tilsvarer en halvering av bestandene på hhv. 13 og 19 år.

Kontaktpersoner: Tycho Anker-Nilssen (NINA) og Hallvard Strøm (Norsk Polarinstitutt)

Mer enn 80 personer deltok på årets SEAPOP-seminar i Bergen, hvor de blant annet fikk høre Jan Ove Bustnes (NINA) foredra om reirpredasjon på sildemåke.
Foto: Morten Ekker, Miljødirektoratet
Mellom foredrag og debatter ble det tid til forfriskninger, faglige diskusjoner og hyggelig småprat.
Foto: Erlend Lorentzen, Norsk Polarinstitutt