Et nyere studium av data fra mer enn 500 krykkjekolonier spredt rundt hele Nordkalotten avslører at brå og kraftige klimaendringer over kort tid er det som virkelig får de store konsekvensene for populasjonsdynamikken. Årsaken er trolig at hele økosystemet plutselig kan endre karakter som følge av temperaturstyrte endringer i produksjon og predasjonsforhold for de mest betydelige artene i fuglenes næringskjede.

Når vi tenker på global oppvarming har en kanskje lett for å se for seg at det er snakk om en lineær prosess – en jevn og stadig oppvarming over tid – men dette er slett ikke tilfellet. Temperaturen svinger opp og ned, og fra tid til annen skjer oppvarmingen stegvis og bratt over relativt kort tid. For å forstå hvordan slike brå miljøforandringer kan påvirke arter på toppen av næringskjedene har en gruppe forskere analysert bestandsutvikling i 556 krykkjekolonier spredt over hele artens utbredelsesområde på den nordlige halvkule fra 1975 til 2010, og koblet disse med dataserier for overflatetemperatur i havområdene rundt hver koloni.

Les hele artikkelen:

Resultatene fra studiet avslørte at perioder med moderat temperaturøkning i havoverflaten ikke hadde noen vesentlig effekt på krykkjebestandene. Derimot var en kraftig nedgang i bestandene tydelig sammenfallende med en rask og plutselig økning i overflatetemperatur i 1990-årene. Denne brå oppvarmingen kan ha igangsatt storskala, sirkumpolare endringer i det marine økosystemet som har ført til at næringsgrunnlaget for krykkja mange steder ble kraftig forringet. Det kan altså se ut til at selve oppvarmingen av havet har mindre betydning for krykkjebestandene, men at takten oppvarmingen skjer i er helt avgjørende.

Studiet baserer seg på samarbeid innenfor den sirkumpolare sjøfuglgruppen under CAFF og Arktisk råd (Circumpolar Seabird Group).

Kontaktperson: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt

Brå temperaturforandringer i havet kan forringe næringsgrunnlaget for krykkja betydelig. Bildemontasjen viser en krykkje som fanger sei.
Foto: Tycho Anker-Nilssen, NINA