For å finne ut hvilken føde som er viktig for voksne teist i Nord-Norge har forskere undersøkt mageinnhold i teist som er tatt som bifangst i garnfiske i to områder i Troms og Finnmark. Analysene bekrefter teistens opportunistiske spisevaner, og alt tyder på at krepsdyr og fisk er de viktigste bestanddelene i dietten.

Sjøfugl lever i og av havet, og de er således gode og nyttige indikatorer på endringer i det marine miljøet. Sammen med andre data kan fuglenes diett gi tidlige signaler på variasjoner i fiskebestander og oseanografiske forhold, og diettstudier er derfor en viktig del av arbeidet i SEAPOP. Slike undersøkelser er imidlertid krevende, og den største utfordringen er å få tak i representative data på en skånsom måte for fuglene. Nå har forskere benyttet seg av fugler som er tatt som bifangst i fiskeredskaper til å undersøke dietten til teist, en art som hekker skjult og spredt, og derfor blir lite studert, men som vi vet er i tallmessig nedgang i Norge. Mageinnholdet i voksne teist som hadde druknet i rognkjeksgarn i to områder i Troms og Finnmark ble undersøkt, og dette er det første studiet som undersøker dietten til voksne teist i forkant og tidlig fase av hekkesesongen.

Les hele artikkelen:

I 90 % av fuglene som hadde innhold i magen ble det funnet krepsdyr, med trollhummer som den vanligste gruppen. En drøy fjerdedel av teistene hadde spist tangsprell, og omtrent en femtedel av mageprøvene inneholdt ulkefisk. Det ble ikke funnet bløtdyr i noen av prøvene. Den forholdsvis store andelen av trollhummer kan forklares med at disse krepsdyrene er lettere å oppdage og fange nattestid i de lyse vår- og sommermånedene i Nord-Norge enn ellers langs kysten, men det er også rapportert at denne gruppen krepsdyr er tallrike i Nord-Norge, hvor kråkebollene i de senere årene har beitet hardt på tareskogen langs kysten.

Studiet viser at teist i Nord-Norge, som mange andre sjøfugl, har en generelt opportunistisk beiteadferd utenfor hekkesesongen, samt at det er liten eller ingen variasjon i dietten mellom kjønn og mellom ulike aldersgrupper.

Kontaktperson: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA

Teist i Nord-Norge spiser for en stor del krepsdyr, men fisk er også viktig i dietten. Denne teisten har fanget en ulke.
Foto: Tycho Anker-Nilssen, NINA