Tidspunkt og varighet (timing) for havissmelting har avgjørende betydning for marin produktivitet og er dermed også en viktig drivkraft for overføringen av energi til høyere trofiske nivåer. Et nyere studium viser at endringer i tidspunkt for issmelting og marin produktivitet mellom ulike år får betydning for reproduksjonen hos sjøfugl på Svalbard.

Om våren starter en oppblomstring av alger under sjøisen (isalger) i Arktis, og den tiltar etterhvert som dagslyset varer lenger og havisen begynner å smelte. Flere uker senere starter oppblomstringen av planteplankton ute i de frie vannmassene (pelagisk) etter som havisen brytes opp. Sammen utgjør disse oppblomstringene grunnmuren i det arktiske næringsnettet, fordi planktonet blir mat for dyreplankton, som igjen blir næring for fisk og andre større organismer. Sjøfugl, som befinner seg i de øverste leddene i næringskjeden, er avhengige av at algeoppblomstringen inntreffer på riktig tidspunkt og har optimal varighet for at de skal kunne skaffe nok og riktig føde til seg selv og ungene sine i den korte hekkesesongen. Ved å studere dataserier på sjøisutbredelse og konsentrasjon av klorofyll-a rundt Svalbard har forskere nå undersøkt hvordan tidspunkt og varighet for planktonoppblomstringene varierer mellom år og hvordan denne variasjonen eventuelt påvirker reproduksjonen hos høyarktiske sjøfuglarter som hekker på Svalbard.

Les hele artikkelen:

Økt forsinkelse mellom issmelting, som driver den årlige oppblomstringen av isalger, og oppblomstringen av pelagisk planteplankton førte til raskt avtagende hekkesuksess hos alkekonge og polarlomvi. Dessuten viste analysene at timingen av issmeltingen framskyndes saktere inne i fjordene, hvor polarlomvi henter maten sin, enn ute i det pelagiske miljøet som alkekongene bruker. Denne romlige variasjonen i tidspunkt for havissmelting øker usikkerheten rundt prediksjoner om klimastyrte miljøeffekter på sjøfugl.

Kontaktperson: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt

Issmelting i Arktis setter i gang en næringsstrøm som til slutt kommer sjøfuglene på toppen av næringskjeden til gode. Fotoet viser polarlomvi i flukt over smeltende is.
Foto: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt