Uttak av havets ressurser øker, og med det øker også konkurransen mellom fiskeri og sjøfugl. Eller gjør den egentlig det? Spørsmålet er omdiskutert, og det har vært stor uenighet om i hvilken grad fiskeindustrien konkurrerer med sjøfuglene om bytte, blant annet fordi man er uenige om hvordan forskningsresultatene rundt temaet skal tolkes. I en ny artikkel har forskere sett nærmere på metodene som hittil har vært benyttet for å vurdere konkurranseforholdet mellom sjøfugl og fiskeri, og de presenterer sine anbefalinger for hvordan framtidig forskning i så henseende bør gjennomføres.

Fiske har alltid vært en viktig næringsvei for mennesket, og det forventes at havet skal besørge en stadig større del av matproduksjonen i verden. Dette vil utvilsomt få konsekvenser for resten av det marine økosystemet, siden høsting på ett trofisk nivå vil redusere byttetilgangen på nivået over, med påfølgende kaskadeeffekter i øvrige deler av næringskjeden. Konkurransen mellom sjøfugl og fiskeindustri har blitt et omstridt tema, og det har oppstått konflikter omkring metodene som kan og bør benyttes for å vurdere graden av konkurranse, og, ikke minst, hvordan resultatene skal tolkes. Med bakgrunn i faglig kompetanse på et bredt område har forskere fra en rekke land og ulike institusjoner samarbeidet om en gjennomgang av metodene som er brukt i studier av konkurranse mellom sjøfugl og fiskerier fram til i dag. I sin artikkel presenterer de også sin anbefalte framgangsmåte for framtidige analyser av slik ressurskonkurranse.

Les hele artikkelen:

Tidligere studier av konkurransen mellom sjøfugl og fiskerier har manglet samsvar i skala mellom dataene for henholdsvis fiskeri (høstingsinnsats), fisk og sjøfugl. Forståelsen av hvordan klima og andre økosystemrelaterte faktorer kan innvirke på resultatene har også vært mangelfull. Klart uttalte hypoteser omkring konkurranseforholdet og datainnsamling på samsvarende skala i tid og rom er blant kravene som artikkelforfatterne stiller til framtidig forskning på konkurranse mellom fiskeri og sjøfugl.

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Måker og mennesker på jakt etter de samme næringsressursene i havet.
Foto: Trond Johnsen, NINA