En gruppe forskere fra flere land har i samarbeid studert i hvilken grad krykkjenes hekkesuksess i én sesong påvirker fuglenes vandringsmønster fram til neste hekkesesong. De fant at hekkesuksessens effekt på tidspunktet for fuglenes vandringer var størst tidlig på vinteren, men effekten varierte mellom ulike bestander.

Når man i biologisk sammenheng snakker om overføringseffekter (eng.: «carry-over effects») mener man at hendelser i én sesong får konsekvenser i påfølgende sesonger. Overføringseffekter kan ha stor betydning for demografien i viltlevende dyrebestander, og de kan også gjøre seg gjeldende lenger enn bare til første sesong etter hendelsen. Lysloggerdata fra krykkjer i ti kolonier i Nordøst-Atlanteren ble nylig brukt til å vurdere potensielle overføringseffekter gjennom året i ulike populasjoner. Forskerne undersøkte bl.a. om krykkjenes hekkesuksess hadde betydning for når de startet trekket vekk fra kolonien samme sesong, hvilke overvintringsområder de valgte og hvor vellykket hekkingen ble i påfølgende sesong.

Les hele artikkelen:

Uavhengig av om de lyktes med hekkingen overvintret krykkjene i all hovedsak i Nordvest-Atlanteren. I koloniene som lå i den sørvestre delen av studieområdet (Island, Færøyene og De britiske øyer) oppdaget forskerne at par som mislyktes forlot kolonien tidligere og ankom overvintringsområdene raskere enn par som lyktes. Dette var ikke like tydelig for koloniene i Nord-Norge og på Svalbard, men så langt nord er lysloggerne som regel ikke i stand til å måle når krykkjene forlater koloniene. Resultatene fra dette studiet er interessante fordi de viser at det er komplekse mekanismer som styrer migrasjonsstrategien til krykkjene etter hekkesesongen og at konsekvensene av mislykket hekking kan være ulike i ulike bestander.

Kontaktperson: Børge Moe, NINA

I noen kolonier trekker krykkjer som mislykkes med hekkingen vekk fra kolonien på et tidligere tidspunkt enn de som lykkes. Men det gjelder ikke for disse krykkjene, som hekker i Kongsfjorden på Svalbard.
Foto: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt