Siden havsulas første etablering i Norge fant sted på Runde i 1946 har arten flyttet hekkeplassene sine stadig nordover langs kysten, og i dag finnes det godt etablerte havsulekolonier på øyer i Arktis. En detaljert beskrivelse av havsulas endrede utbredelse langs norskekysten presenteres i en ny artikkel, hvor det også pekes på de sannsynlige årsakene til forflytningene.

Havsulebestanden har økt på begge sider av Nord-Atlanteren siden starten av 1900-tallet, og den første observasjonen av hekkende havsule i Norge ble gjort på øya Runde i Møre og Romsdal i 1946. Siden 60-tallet har flere små havsulekolonier blitt etablert og senere forlatt i Nord-Norge. Jevnlige totaltellinger av tilsynelatende okkuperte reir i disse koloniene har gjort det mulig å følge utviklingen nøye, og resultatene av tellingene er nå publisert i en artikkel.

Les hele artikkelen:

Havsulas etablering på Bjørnøya i 2011 markerte en kraftig nordlig utvidelse av artens utbredelsesområde. Seksten år tidligere hadde et par etablert seg ved Kharlov på Kolahalvøya, hvor det vokste fram en koloni som talte 200-250 reir i 2016. Disse etableringene i Arktis og den relativt raske nordlige forskyvningen av mengden hekkende par antas å henge sammen med at havsulas byttearter, som sild og makrell, flytter seg nordover i takt med oppvarmingen av Barentshavet.

Kontaktperson: Rob Barrett, Tromsø Museum

Havsulene hekker på klipper, brede berghyller i fjellet, i gresskledde skråninger eller på nakne, eksponerte holmer, slik som her.
Foto: Rob Barrett