En fersk studie publisert i tidsskriftet Scientific Reports viser at alkekongen har evne til å tilpasse seg ulike miljøforhold for å finne føde til seg selv og ungen. Fleksibiliteten gjør arten robust overfor klimaendringer, men bare til en viss grad – med dagens hastighet på temperaturøkningen i Arktis vil alkekongens furasjeringsområder gravis forringes, og på sikt vil arten måtte flytte nordover. Problemet er bare at det ikke er landområder igjen å flytte til.

Hav- og lufttemperaturen i Arktis stiger raskere enn noe annet sted på kloden, og viltlevende arter i dette miljøet er spesielt sårbare overfor konsekvensene av de pågående klimaendringene. Deres mulige respons er å enten flytte til mer passende habitat eller tilpasse seg endringene evolusjonært. En måte å forutsi artenes respons på et varmere klima på er å modellere deres nåværende utbredelse for å identifisere hvilke miljøfaktorer som styrer utbredelsen. Dette er nå gjennomført for alkekonge på Svalbard i et polsk-norsk samarbeidsprosjekt. Forskerne har studert satellittdata, diettprøver og GPS-spor fra alkekonger som hekker henholdsvis i Hornsund, Magdalenefjorden og på Bjørnøya for å beskrive hva som karakteriserer habitatene de henter føde fra (furasjeringsområdene) og beregne egnetheten til disse habitatene ved temperaturøkning i havet på hhv 1 og 2 °C i juli måned.

Les hele artikkelen:

Alkekongene på Svalbard viser stor fleksibilitet i furasjeringsadeferd, men har ingen steder å flytte når temperaturøkningen trur deres næringskilder.
Foto: Sébastien Descamps

Alkekonger som hekker på Bjørnøya hentet byttedyr (zooplankton) i varmere vannmasser enn fuglene fra de to andre, høyarktiske koloniene. Fordelingen av reiseavstander fra koloni til furasjeringsområde varierte mellom alle de tre koloniene. Alkekongene i Hornsund hentet føde relativt nært kolonien, mens fuglene som hekket på Bjørnøya og i Magdalenefjorden foretok både korte og lange furasjeringsturer. Felles for de lengste turene var at de gikk til vannmasser med lavere temperaturer enn de kortere turene. Funnene viser at alkekongen ser ut til å vise fleksibilitet i furasjeringsadferd, kan nyttiggjøre seg ulike habitater og er således godt rustet overfor moderate endringer i miljøet. Likevel ser forskerne mørkt på fremtiden for arten på Svalbard, da deres modeller viser at viktige næringsområder for alkekongen vil forringes av den pågående temperaturøkningen over tid, noe som vil få negative konsekvenser både for alkekongebestanden og andre organismer i det arktiske økosystemet.

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt