Hos enkelte pelagiske fiskebestander, som f. eks. den nordøstarktiske seien, kan ikke produksjonen av ungfisk estimeres før de rekrutteres til den voksne bestanden. Dette skyldes at ungfisken oppholder seg i habitater som er utilgjengelig for havforskningsfartøyer inntil den er tre år. En ny norsk studie viser imidlertid at forekomsten av ettårig sei i toppskarvens diett gir gode estimater for andelen treårig sei to år senere. Det foreslås at resultatene fra denne studien kan brukes som et verktøy for en mer adaptiv forvaltning av fiske av ungsei.

I norske farvann overvåkes pelagiske fiskebestander ved hjelp av vitenskapelig tråling fra forskningsfartøy. Slik overvåking er viktig for fastsettelse av kvoter for kommersielle fiskerier. Informasjon om rekruttering til den voksne bestanden, andelen av ulike årsklasser og den voksne bestandsstørrelsen vil da være avgjørende faktorer. For noen bestander, f. eks. nordøstarktisk sei, oppholder yngelen seg i tareskogsområder langs kysten og er derved utilgjengelig for vitenskapelig prøvetaking frem til de er tre år gamle og rekrutterer til den pelagiske gytebestanden. Toppskarvene har imidlertid disse yngre årsklassene av sei som sitt viktigste fødeemne. Ved hjelp av skarvenes gulpeboller, som inneholder ufordøyde rester av bein og otolitter (øresteiner), har en gruppe norske forskere undersøkt muligheten for å bruke toppskarvens diett som en indikator på rekruttering av sei.

Les hele artikkelen:

Toppskarven er en kystbunden fiskespisende toppredator som livnærer seg av små fisk og unge årsklasser av større fiskearter. Arten er en generalist når det kommer til fødevalg, noe som innebærer at de mest tallrike fiskeartene dominerer dietten. Resultatene fra studiet viser at forekomsten av ettårig sei i toppskarvens diett er sterkt korrelert med Havforskningsinstituttets og ICES rekrutteringsindeks for treårig sei i den pelagiske gytebestanden to år senere. Dette betyr at forekomsten av ettårig sei i toppskarvens diett kan brukes som en tidlig og pålitelig indikator for rekrutteringen til den voksne bestanden av nordøstarktisk sei to år fram i tid.

Kontaktperson: Svein-Håkon Lorentsen, NINA

Toppskarvenes gulpeboller inneholder ufordøyde rester av bein og otolitter som kan brukes til å forutsi framtidig rekruttering av sei.
Foto: Svein-Håkon Lorentsen