Institusjonene som leder SEATRACK (Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for naturforskning og Miljødirektoratet) inviterer til åpent mini-seminar, mandag 19. mars, om resultatene fra SEATRACK-programmet og hva det har frembragt av resultater så langt.

Seminaret starter klokken 12:30, mandag 19. mars i Amfiet auditorium i NINA huset (Høgskoleringen 9, Trondheim).
OPPDATERING! Seminaret kan også sees via strømming på NINA-TV Direktesending (lenken blir aktiv 12:30).

På seminaret vil du få bli presentert ny kunnskap om sjøfuglens areal- og habitatbruk utenom hekkesesongen for arter som havhest, krykkje, toppskarv, lomvi, polarlomvi, og alkekonge. Prosjektet ARCTOX vil også bli presentert, hvor hovedhensikten har vært å spore kvikksølvforurensing i det arktiske marine næringsnettet.

Om SEATRACK
Sjøfugl er viktige komponenter i arktiske økosystemer, og har stor kulturell og økonomisk betydning for mange samfunn. Sjøfugl foretar omfattende sesongforflytninger, ofte mellom ulike marine økosystemer eller mellom havområder som ligger under ulike nasjonale juridiskjoner.

Det har frem til nylig vært vanskelig å følge de sesongmessige forflytningene hos sjøfugl, noe som har gjort det spesielt krevende å identifisere potensielle miljøtrusler mot sjøfuglbestandene utenfor hekkesesongen.

Utviklingen av Global Location Sensor (GLS) loggere har imidlertid gjort det mulig å spore sjøfugl utenom hekkeperioden. Denne nye teknologien gjør det mulig å knytte hekkebestander til deres areal- og habitatbruk utenom hekkesesongen, noe som gir viktig informasjon til bl.a. marin planlegging og bevaring av sjøfuglbestandene.

De arktiske landene deler ofte de samme sjøfuglbestandene. Dette gir et samlet ansvar for bevaring av sjøfugl i og utenfor Arktis. SEATRACK er et koordinert flerårig program så tar for seg ulike lokaliteter og arter for å dokumentere vinterområde for hekkende sjøfugl i nordøst-Atlanteren. Prosjektet utføres i 38 kolonier i fem land, hvor individer fra 11 sjøfuglarter får påsatt lysloggere. Så langt har over 8600 loggere blitt påsatt og 3200 samlet inn igjen, noe som gir oss informasjon om hvor de merkede individene har vært gjennom høst, vinter og vår.

Resultater fra SEATRACK kan sees på nettet via prosjektets applikasjon, og mer informasjon om prosjektet finnes på prosjektets hjemmeside, og du kan også finne oss på facebook.

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt