Alkekongen er en av verdens mest tallrike sjøfuglarter, og hvert individ antas å behøve hele 60 000 kopepoder per dag. Evnen til å filterspise har blitt framsatt som en mulig forklaring på at alkekongen klarer å dekke dette behovet for byttedyr. Et nytt studie viser derimot at alkekongen bruker en sugeteknikk når den fanger byttet, en teknikk som tidligere ikke har blitt påvist hos sjøfugl.

Videoen, som avspilles i sakte film, viser hvordan alkekonger dykker etter føde og fanger zooplankton i et kunstig basseng.
Video: Manfred R. Enstipp

Det finnes mange ulike beitestrategier i det marine økosystemet, og de ulike strategiene er med på å forme trofiske nivåer og oppbyggingen av næringsnett. De største organismene i det marine systemet, hvalene, har utviklet en effektiv beitestrategi for å maksimere inntaket av plankton – de «filterspiser» ved å filtrere ut plankton fra vannmassene. De fleste sjøfugler spiser enten fisk eller plankton som de fanger enkeltvis. Denne strategien er til sammenligning med filterspising ikke særlig effektiv.

Alkekongen Alle alle har et ekstremt høyt daglig inntak av zooplankton (ca. 60 000 individer), og det antas at de fanger ett og ett byttedyr, noe som betyr at de er nødt til å fange seks individer hvert sekund de er under vann. Alkekongen, som er en av verdens mest tallrike sjøfugl, blir påvirket av temperaturstigningen i havet. Tidligere forskning har vist at alkekongen kan tilpasse seg et varmere hav ved å beite på mindre byttedyr. I dette studiet ville forskerne se på muligheten for at alkekongen faktisk bruker en annen beiteatferd enn tidligere antatt, og deres hypotese var at alkekongen har evnen til å filterspise. For å studere artens beiteatferd fanget de alkekonger fra en koloni i nærheten av Ny-Ålesund på Svalbard og plasserte dem i et basseng med en kalkulert biomasse av zooplankton. I bassenget var det satt opp flere kameraer for å filme alkekongens beiteatferd.

Les hele artikkelen:

Under forsøket ble det ikke observert noen form for filterspising, snarere viste det seg at alkekongen brukte en form for sugeteknikk når de fanget bytte. I videoen kan du se hvordan alkekongen visuelt lokaliserer byttet (zooplankton) for å så åpne nebbet og skape et trykk som drar byttet inn i munnen. Denne typen teknikk er vanlig hos fisk og marine pattedyr, men har tidligere ikke blitt observert hos sjøfugl. Sugeteknikken er effektiv, og den kan gjøre at alkekongen er mer robust overfor endringer i sammensetningen av byttedyr.

Kontaktperson: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt