En faggruppe satt sammen av Norsk Olje og Gass og BaSEC (Barents Sea Exploration Collaboration) har bearbeidet en standardisering og tilrettelegging av sjøfugldata til bruk i konsekvens- og miljørisikoberegninger. Rapporten fra arbeidet beskriver hvordan sjøfugldataene best kan tilrettelegges og brukes i miljørisikoanalyser.

Sjøfugldata er en viktig brikke i utredingen av konsekvens- og miljørisikoanalyser, men det har til nå manglet en standardisering av grunnlagsdataene for sjøfugl i kystsonen og bruk av disse i miljørisikoanalyser i petroleumssektoren. En arbeidsgruppe bestående av NINA og fagmiljøer som leverer miljørisikoanalyser (ACONA, Akvaplan NIVA, DNV GL, m.fl.) ble satt sammen av Norsk Olje og Gass og BeSAC for å utrede en slik standardisering. Disse fagmiljøene har hatt noe ulike tilnærminger til hvordan sjøfugldata blir brukt i risikoanalyser. Dette har resultert i at relativt like hendelser har gitt mer eller mindre sprikende resultater fra ulike leverandører. Målet med denne rapporten var å gi et grunnlag for miljørisikoberegninger som kan gi et realistisk bilde på miljørisiko for sjøfugl langs kysten. Siden sjøfugl har ulik distribusjon gjennom året er det viktig å skille mellom sesongene når risikovurderinger blir gjort.

Les hele rapporten:

Rapporten understreker viktigheten av at fuglene aggregeres på forskjellige nivåer i tid og rom, og viktigheten av at dette blir testet ut for å gi et mest mulig realistisk bilde på sjøfuglenes bruk av områdene. Faggruppen anbefaler bruk av kolonispesifikke analyser med bakgrunn i parametere som bestandsvekst, voksenoverlevelse og hekkesuksess. Bruk av nasjonale andeler (forekomst av en art i et område dividert på estimert nasjonal bestandsstørrelse) i alle områder anbefales også, da dette vil gi et sammenlignbart analysegrunnlag.

Kontaktperson: Geir Helge Systad, NINA

De hvite hannene i en ærfuglflokk på havet kan lett ses fra lufta.
Foto: Geir Helge Systad