Ærfugl er en stor dykkand som i Norge fins langs hele kysten, og det blir færre av dem. Bestanden har gått tilbake over flere år uten at forskerne har kunnet påvise noen enkeltårsak til dette. De vet at mink og rovfugl er et økende problem for de voksne ærfuglene og at egg-spisende fugl, som kråker og de større måkene, kan ha negative effekter på ungeproduksjonen. Nå har forskere funnet ut at varmere hav er en direkte årsak til at det har blitt færre ærfugl.

Varmere hav øker dødeligheten

Forskere ved NINA – Norsk institutt for naturforskning – på Framsenteret i Tromsø har brukt populasjonsdynamiske modeller for å vise at hvis to eller flere negative, men ikke enkeltvis dødelige, påvirkninger, som klima, predasjon og miljøgifter virker sammen kan det føre til nedgang i bestander. I ytterste konsekvens kan det resultere i utdøing. Studiet er basert på mer enn 30 år med data på sjøtemperaturer som forskerne linket til data på overlevelse og investering i reproduksjon (antall egg produsert) hos ærfugl.

– Det viser seg at når overflatetemperaturen stiger øker samtidig dødeligheten hos voksne ærfugl, sier Sveinn Are Hanssen i NINA. Han karakteriserer funnene som oppsiktsvekkende og bekymringsfulle. Sammen med kollegene Bård-Jørgen Bårdsen og Jan Ove Bustnes har han nylig publisert en studie om emnet.

Økning i havtemperatur har både direkte og forsinkede negative effekter på overlevelse hos ærfugl.
Foto: Arne Follestad

Forsinket effekt

Forskerne fant at økt gjennomsnittlig temperatur i mars måned hadde en kraftig negativ effekt på overlevelsen hos voksne ærfugl samme år. Men studien dokumenterte samtidig en forsinket effekt gjennom at overlevelsen også var negativt relatert til havtemperaturene tre år tidligere.

– Det er vanskelig å konkludere hvilke mekanismer som spiller inn, men en slik forsinket effekt indikerer at havtemperaturen har en indirekte effekt på ærfuglene. Varmere hav påvirker fuglene gjennom maten de spiser, parasitter eller sykdom, forteller Bård-Jørgen Bårdsen.

Sammenheng med ekstremvær

Den sterkeste effekten var imidlertid den direkte effekten av havtemperatur på overlevelse (altså innenfor samme år). I og med at ærfugl er en hardfør art som i Europa lever helt fra Nederland i sør til Svalbard og Franz Josefs land i nord er det vanskelig å tenke seg at litt varmere vann skal ta livet av fuglene. Men man må ha med i betraktningen at varmere hav kan henge sammen med andre værfenomener som stormer, orkaner og polare lavtrykk som i verste fall kan ta livet av fuglene om vinteren. Forskerne har i dag ikke noen klar forklaring på dette, men det er noe som de skal studere nærmere i fremtiden.

– Dette er uansett spennende resultater som kan gi nye perspektiver på hvordan klima og andre stressfaktorer påvirker overlevelse hos ville bestander, noe som igjen kan styrke vår evne til å forutsi effekter av global oppvarming, sier Sveinn Are Hanssen.

Les hele artikkelen:

Denne saken ble først publisert på www.framsenteret.no

Kontaktperson: Sveinn Are Hanssen, NINA