Forskere har hver sommer over en tiårsperiode registrert vekst og overlevelse til krykkjeunger på SEAPOP-lokaliteten Anda. Ved å koble disse dataene med ungediett og lokale værforhold i de samme periodene har de nå vist at både ungenes vekst og overlevelsesrate henger sammen med hva de spiser, vindstyrke og vindretning.

Sjøfuglbestander verden over er i tilbakegang. Årsakene er sammensatte. Det er imidlertid vist at ungeproduksjon kan være en viktig driver for bestandsutviklingen. Det er derfor viktig å forstå hvilke faktorer som er avgjørende for ungenes vekst og overlevelsesrate og dermed den totale ungeproduksjon. Redusert tilgang til byttedyr og økte ytre påvirkninger av ulik art vil for eksempel kunne gjøre at de voksne sjøfuglene må nedprioritere ungeproduksjon til fordel for egen overlevelse. De må enkelt sagt spise maten de finner selv i stedet for å gi den til ungene.

På Anda, en av SEAPOPs nøkkellokaliteter, har forskere i en tiårsperiode studert hvordan værforhold og sammensetning av byttedyr i dietten til ungene påvirker reproduksjonen hos krykkja, en art som er i sterk tilbakegang i store deler av sitt utbredelsesområde. Resultatene er nå presentert i en helt fersk artikkel.

Les hele artikkelen:

Ekstreme værtyper og endret tilgang på byttedyr av riktig type gjør det vanskelig for krykkjene å få ungene til å overleve tiden i reiret.
Foto: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA

I studien er det vist at krykkjeungenes vekst og overlevelse var påvirket av hvilken type mat de fikk. Ungene vokste fortere hvis det var en stor andel tobis i maten, noe som særlig ga utslag for den yngste ungen i kull bestående av to unger. Forskerne fant også at sterk vind hadde en negativ effekt på vekstraten til ungene. Dette er trolig fordi det med økende vind ble vanskeligere for foreldrene å finne mat, slik at mengden og kvaliteten på mat som ble levert til ungene ble redusert. Perioder med sterk sydlig vind medførte ekstra høy dødelighet av unger. Dette er sannsynligvis fordi deler av kolonien er eksponert for bølger fra sydlig retning, slik at reir ble skylt på sjøen.

Resultatene fra studien understreker viktigheten av å identifisere og verne viktige beiteområder for sjøfugl for å sikre rekruttering til fuglebestandene. Dette kan vise seg særlig viktig med tanke på at klimaendringer ser ut til å medføre både mer ekstreme værtyper og forandringer i sammensetningen av tilgjengelige byttedyr i havet.

Kontaktperson: Signe Christensen-Dalsgaard, NINA