I slutten av mai forsvarte Benjamin Merkel sin doktorgradsavhandling om migrasjon hos lomvi og polarlomvi i Nord-Atlanteren. Avhandlingen er utelukkende basert på data fra SEATRACK, og Merkel er med dette prosjektets første doktor.

Formidabelt datagrunnlag

Benjamin Merkel ble ansatt som doktorgradsstudent i SEATRACK-prosjektet våren 2015. Etter hvert som sporingsdata begynte å strømme inn fra de ulike koloniene prosjektet omfatter kunne Merkel gå i gang med innledende undersøkelser, og han bestemte seg for å fokusere arbeidet sitt på artene lomvi og polarlomvi. Datasettet bestod av totalt 1740 serier (fra en hekkesesong til neste) med posisjonsdata fra 887 individer som hekket i 16 ulike kolonier i Nordøst-Atlanteren over en ti-årsperiode.

Utviklet egen analysemetode

Doktorgradsavhandlingen består av fire vitenskapelige artikler, hvorav tre omhandler ulike trekk ved og mekanismer bak migrasjonsmønstre og -adferd hos lomvi og polarlomvi i Nord-Atlanteren. I den fjerde artikkelen presenterer Merkel en egenutviklet metode for prosessering av data fra lysloggere. Metoden gjør det blant annet mulig å korrigere uriktige posisjonsestimater og dermed ta i bruk større mengder posisjonsdata fra lysloggere.

Les hele doktorgradsavhandlingen:

Lysende fremtid

Merkel fikk honnør for arbeidet sitt fra veiledere og opponenter i etterkant av disputasen, og hans effektivitet, framstillingsevne og utmerkede analytiske egenskaper ble trukket fram. I sin tale til den nye doktoren sa 1. opponent Tim Guilford fra Universitetet i Oxford blant annet at fremtiden ser lys ut for moderne sjøfuglforskning med unge «rekrutter» som Benjamin. I tillegg til Guilford var Stephen Votier fra Universitetet i Exeter, UK, invitert som 2. opponent. Veiledere har vært Sebastien Descamps og Hallvard Strøm fra NP og Nigel Yoccoz fra Universitetet i Tromsø.

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

Fra venstre: Første opponent Tim Guilford, andre opponent Stephen Votier, veileder Nigel Yoccoz, Benjamin Merkel, veileder Hallvard Strøm og veileder Sébastien Descamps.
Foto: Rudi Caeyers
Benjamin Merkel kunne feire doktorgraden med SEATRACK-kake. Logoen til prosjektet var det Benjamin selv som tegnet ved oppstarten av doktorgradsarbeidet i 2015.
Foto: Erlend Lorentzen