En effektstudie som er gjennomført på en av SEAPOPs nøkkellokaliteter i Finnmark viser at økt menneskelig ferdsel i hekkeområdene for sjøfugl har negativ effekt på reproduksjonen til to av tre undersøkte arter. Dersom det ikke gjøres tiltak for å regulere turisme og annen nærgående ferdsel rundt og i fuglekoloniene vil forstyrrelsen på sikt kunne svekke bestandene.

Treårig prosjekt

Turismen til fuglefjellet på Hornøya i Øst-Finnmark har økt de siste årene, og SEAPOPs sjøfuglforskere på lokaliteten gjennomførte derfor en effektstudie av turisme i årene 2015-2017. Prosjektet ble finansiert av Fylkesmannen i Finnmark og Miljødirektoratet, og målet var å finne ut hvordan og i hvilken grad turistenes ferdsel i fuglekolonien påvirket sjøfuglenes hekkesuksess, samt gi grunnlag for å vurdere hvordan naturbasert turisme kan gjøres bærekraftig. Hekkesuksessen til krykkje, lomvi og toppskarv ble undersøkt, og NINA har publisert en rapport fra arbeidet.

Les hele rapporten:

Lomvi og toppskarv ble tydelig forstyrret

For krykkjene ser det ut til at påvirkningen fra turismen var ubetydelig i de årene studien ble gjennomført. For lomvi og toppskarv var det derimot til dels betydelige negative effekter å se. Prøvefelt som lå tett på stien der turistene ferdes hadde klart lavere hekkesuksess enn de uforstyrrede kontrollfeltene, og det ble registrert en variasjon mellom år. Forskjellen i reproduksjonsrate mellom de forstyrrede og de uforstyrrede feltene var klart størst i årene med størst menneskelig ferdsel (2016 og 2017). Forskerne konkluderte med at turistenes ferdsel nær kolonien, både til lands og til vanns, høyst sannsynlig har medført redusert hekkesuksess for lomvi og toppskarv, samt at tiltak for å avbøte og tilrettelegge ferdselen rundt kolonien av hensyn til fuglelivet er viktig for å verne bestandene.

Kontaktperson: Tone Kristin Reiertsen, NINA

En hoppeklar lomviunge voktes av voksne lomvi på en hekkehylle på Hornøya.
Foto: Tone Kristin Reiertsen