Det årlige møtet i SEATRACK ble nylig avholdt i Tromsø. Ny forskning ble presentert, erfaringer og ideer ble utvekslet og planer for det videre arbeidet i SEATRACK-programmet ble lagt.

Sjøfuglforskere samlet til workshop i Tromsø

Fra 11-13. november møttes sjøfuglforskere fra åtte nasjoner i Tromsø for å presentere ny forskning og legge planer for videre sjøfuglovervåkning i Arktis i regi av SEATRACK-programmet.

SEATRACK sitt hovedmål er å kartlegge sjøfuglenes utbredelse utenfor hekkesesongen, og forstå hvordan forholdene i vinterområdene påvirker bestandsutviklingen i hekkekoloniene.

– Programmet har en anvendt del med klare forvaltningsleveranser og en forskningsdel som fokuserer på vitenskapelig publisering av resultatene, forteller sjøfuglforsker og prosjektleder Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt.

I dag vet vi noe, men ennå lite, om hvor sjøfuglene oppholder seg utenom hekkesesongen. SEATRACK skal derfor gi mer kunnskap om hvilke havområder sjøfuglene vandrer til, og dermed hvilke miljøtrusler de sårbare bestandene står overfor.

SEATRACK bruker små lysloggere (festet til fuglene) for å spore fuglenes trekkruter utenom hekkesesongen. Lysloggerne lagrer løpende data om variasjon i lyset der fuglene oppholder seg, og ut fra dette kan forskerne beregne posisjoner og trekkruter.

SEATRACK gjennomføres i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, i tillegg til i Russland, Island, Grønland, Canada, Færøyene, Storbritannia og Irland. Forskere fra alle landene deltar. Norsk Polarinstitutt leder prosjektet, med Norsk institutt for naturforskning (NINA) som samarbeidspartner.

De 35 deltakerne som møtes i Tromsø kom fra Russland, Norge, Grønland/Danmark, Canada, Island, Færøyene, Polen, Storbritannia og Irland, og representerer cirka 30 institusjoner rundt Nord-Atlanteren.

SEATRACK fase 1 ble avsluttet i 2018. Fase 2 av programmet går i 2019-2022.

Les mer om SEATRACK på programmets nettside: http://www.seapop.no/en/seatrack/about/

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

Deltagerne under SEATRACK sin workshop i Tromsø.
Foto: Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt