Dersom tilgangen på de foretrukne byttedyrene er dårlig, vil det da være mest lønnsomt å bruke energi på å finne nye steder hvor det er bedre tilgang på disse byttedyrene, eller bør man endre diett til mindre næringsrik mat? Ved hjelp av lysloggere og stabile isotoper har forskere nå undersøkt hvordan lunde og alke responderer på endrede miljøforhold i Nordsjøen utenfor hekkesesongen.

Varierende forhold

Lunde og alke benytter ulike strategier for næringssøk når det blir mangel på favorittføde i overvintringsområdene.

Det marine miljø er et dynamisk system som kan by på store variasjoner mellom år. Hvordan sjøfugler responderer på slike endringer er sentralt i det å forstå deres økologi. Sjøfugler er mobile predatorer som potensielt kan velge å flytte på seg dersom næringstilgangen skulle bli dårlig. Alternativt må de endre diett. Slike valg reflekterer balansen mellom nytte og risiko knyttet til ressursinntak, energikostnader og fysiologiske krav. Alke og lunde er to arter som ofte lever side om side, og begge jakter næringsrik mat som tobis, brisling og sild. Hvordan disse fuglene reagerer på endringer i miljøforholdene utenfor hekkesesongen er lite kjent. Vinteren 2007/2008 bød på krevende forhold, og studier fra Isle of May utenfor Skottland viser at overlevelsesraten til alke og lunde denne vinteren var lav. Derimot var overlevelsen svært god under den gunstige vinteren 2014/2015. Ved hjelp av lysloggere og stabile isotoper fra fjær har forskere undersøkt om forskjellen i overlevelse mellom 2007/2008 og 2014/2015 hos hekkende fugler var assosiert med hvor fuglene overvintrer i Nordsjøen, og om fuglenes diett der de overvintret kunne relateres til tilgjengeligheten av byttedyr.

Ulike strategier

Lunden viste seg å overvintre nordvest i Nordsjøen, og benyttet i stor grad det samme overvintringsområdet selv om miljøforholdene varierte. I 2007/2008 var tilgangen på tobis, brisling og sild lav, og lunden valgte da å livnære seg i større grad på stor havnål, en langt mer næringsfattig art. Alken overvintret sørøst og nordøst for Skottland i 2014/2015 da næringstilgangen var god, men vinteren 2007/2008 valgte den å trekke sør i Nordsjøen. Her var det bedre forekomster av tobis, brisling og sild, og alken kunne dermed opprettholde sin normale diett. Alken hadde også høyere overlevelse enn lunden vinteren 2007/2008. Studien belyser at arter velger ulike næringsstrategier under varierende miljøforhold, og at det må tas høyde for disse strategiene når det legges frem konserveringsplaner for arter som har muligheten til å flytte på seg.

Les hele artikkelen:

Kontaktperson: Kjell Einar Erikstad, NINA