Forskere har undersøkt hvordan sjøfuglbestander i Lofoten, Vesterålen og Barentshavet påvirkes av akutte bestandsreduksjoner og hvilke muligheter enkeltbestander har til å komme tilbake til samme størrelse som før bestandsreduksjon. Akutte reduksjoner, eksempelvis forårsaket av oljesøl, vil ha betydelige negative konsekvenser for alle bestandene. Flere av bestandene er allerede under stort press på grunn av den pågående klimautviklingen. Det er derfor viktig å ha kontroll på hvor sårbare disse bestandene er for all ytterligere menneskelig påvirkning, slik som akutt oljeforurensning kan være.

Naturlige og menneskeskapte trusler

Brå og uforutsette hendelser er en konstant trussel mot sjøfuglbestandene. De kan komme i form av naturfenomener som ekstremvær eller ved direkte påvirkning fra menneskelig aktivitet, som for eksempel oljesøl og giftutslipp. Slike påvirkninger kommer i tillegg til klimaendringene som allerede fører til bestandsnedgang flere steder. Det er derfor viktig å kvantifisere hva ulike bestander tåler av akutte reduksjoner og hvilke muligheter de har til å nå samme bestandsstørrelse som før slike akutte hendelser. Forskere fra tre institusjoner har gått sammen for å gi en vurdering av sårbarheten til enkeltbestander av pelagiske sjøfugl utenfor Lofoten og Vesterålen og i Barentshavet overfor akutt ytre påvirkning. I sin rapport gav de en vurdering av hva ulike bestander tåler av akutte bestandsreduksjoner på 10 %, 25 % og 50 %.

Bestander halveres selv uten akutte hendelser

Selv bestander som i dag er stabile eller i vekst kan bli alvorlig truet av akutte bestandsreduksjoner. Bestander som allerede er i nedgang har enda dystrere utsikter. Dersom miljøvariasjonen fortsetter som den har gjort mens dataseriene ble samlet inn vil disse bestandene halveres innen relativt kort tid. Studien viser at flere av disse sjøfuglbestandene er betydelig mer sårbare enn vi hittil har ment, og oljesøl i Barentshavet og områdene utenfor Lofoten og Vesterålen vil gjøre bestandene enda mer sårbare. Polarlomvi, lunde og krykkje skilte seg ut som de mest sårbare artene i begge havområdene.

Les hele rapporten:

Kontaktperson: Tone Kristin Reiertsen, NINA

Forsidebilde:

Skipsforlis kan få katastrofale følger for sjøfugl. Godsskipet Petrozavodsk forliste under de enorme fuglefjellene ved Bjørnøya i starten av hekkesesongen 2009, men skadeomfanget var heldigvis begrenset. Foto: Harald Steen, Norsk Polarinstitutt

Lunde er blant artene som er mest sårbare overfor brå og uforutsette bestandsreduksjoner i Lofoten, Vesterålen og Barentshavet.
Foto: Tone Kristin Reiertsen, NINA