På samme måte som for mennesker vil også bevegelsesmønstrene for dyr kunne endres hvis – eller snarere når – havisen forsvinner fra Arktis. En internasjonal gruppe forskere har identifisert en rekke sjøfuglarter som i et isfritt Arktis vil kunne endre trekkruter radikalt eller gå over til fast opphold i Polhavet i stedet for å trekke sørover i vinterhalvåret. Forskerne sammenlignet også alkekongens energibruk ved en potensiell transarktisk trekkrute med artens nåværende migrasjonsmønster og fikk overraskende resultater.

Trekkmønstre i endring

Klimaendringenes direkte og indirekte effekter på fugler er godt dokumentert, og trekkende arter har vist seg å være de mest følsomme for slike endringer. Fuglene tvinges til å endre tid og rute for trekkene, noe som igjen får konsekvenser for distansen de må tilbakelegge. I noen tilfeller har bestander endret strategi fra sesongmessige trekk mellom hekke- og overvintringsområde til fast tilhold i samme område hele året, og motsatt. I et nylig publisert forskningsarbeid fant man at 29 arktiske sjøfuglarter som i dag trekker til Nord-Atlanteren for å overvintre i stedet kan begynne å trekke til det nordlige Stillehavet når isen forsvinner. Studien slo også fast at 24 trekkende arter potensielt kan gå over til å bli værende i Arktis vinteren gjennom.

Transarktisk trekk kan være kostnadseffektivt

En inngående undersøkelse av alkekongens energikostnader under trekket og artens krav til hekke- og overvintringshabitat gav overraskende resultater. Forskerne fant nemlig at alkekongen, uten den fysiske barrieren som polisen representerer, ser ut til å ville bruke omtrent halvparten så mye energi på å trekke tvers over Arktis til det nordlige Stillehavet som den ville brukt på å bli værende i Arktis eller trekke til Nord-Atlanteren for å overvintre.

Les hele artikkelen:

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

Forsidebilde: Polarlomvi er en av alkefuglene som kan komme til å endre trekkmønster i et isfritt Arktis. Foto: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

Alkekongen er den minste, men mest tallrike sjøfuglen i Arktis. Fugler som hekker på Grønland, Svalbard og i russisk Arktis kan spare verdifull energi ved å trekke til Stillehavet når isen forsvinner fra Polhavet.
Foto: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt