Den sirkumpolare sjøfuglgruppen under CAFF og Arktisk Råd har utarbeidet en bevaringsplan for krykkje Rissa tridactyla, en art som har gått kraftig tilbake på verdensbasis siden 1970-årene. Planen inneholder fire hovedmålsetninger, og det er definert konkrete tiltak for å oppnå disse målsetningene.

Menneskeskapte trusler

Den globale bestanden av krykkje har minket med 40% siden 1975, og det er økende bekymring for at nedgangen vil fortsette. Endringer i det marine økosystemet er sannsynligvis den viktigste påvirkningsfaktoren bak utviklingen i krykkjebestandene, men fiskeri, forurensning, oljesøl, predasjon, jakt, turisme og andre menneskeskapte forstyrrelser truer også arten. Den sirkumpolare ekspertgruppen på sjøfugl (CBird), som er en del av Arbeidsgruppen for bevaring av arktisk flora og fauna (CAFF) i Arktisk Råd, har utarbeidet en strategi- og handlingsplan for å bidra til at det blir iverksatt prosjekter for å bevare og beskytte den sirkumpolare krykkjebestanden. De fire hovedmålene med planen er å redusere dødeligheten blant voksne krykkjer, øke hekkesuksessen, hinder tap og forringelse av habitat, og å styrke kunnskapen om økologisk begrensende faktorer for krykkjer. For hver målsetning har ekspertgruppen definert et sett med delmål og tiltak som må iverksettes for å løse de underliggende problemene knyttet til bevaring av krykkjebestandene.

Les planen:

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

Krykkjer hekker i tette kolonier rundt hele Arktis. De er blant de minste måkefuglene, og legger 2-3 egg pr hekkesesong.
Foto: Erlend Lorentzen, Norsk Polarinstitutt