Gjennom sin årlige rapport «Sjøfugl i Norge» gir SEAPOP et innblikk i tilstanden til nøkkelarter på et geografisk utvalg av lokaliteter gjennom presentasjon av resultatene fra overvåkingsarbeidet som ble gjennomført siste sommer. I tillegg presenteres utdrag fra noe av forsknings- og forvaltningsarbeidet SEAPOP har bidratt til det siste året.

Negativ bestandsutvikling og lav produksjon

Overvåkingsresultatene fra 2020 levner ingen tvil om at den nedadgående trenden i bestandsutviklingen til norske sjøfugler fortsetter. Over halvparten av bestandene på nøkkellokalitetene gikk betydelig tilbake i antall siden foregående sesong, skjønt det var klare ulikheter å se mellom arter og bestander. Nesten alle krykkjebestandene minket eller var stabile, og kolonien på Vedøy, som talte 25 000 par i 1981, døde helt ut. Også for havhesten fortsetter den negative tendensen – nesten alle de overvåkede havhestbestandene hadde sterk nedgang. Det generelle inntrykket fra 2020-sesongen er også beskrivende for utviklingen siste tiårsperiode.

Når så mange bestander har en sterkt nedadgående bestandsutvikling er det ekstra bekymringsfullt at også den dårlige hekkesuksessen vedvarer. I hele 41 % av bestandene som overvåkes ble produksjonen betegnet som dårlig i 2020. Til forskjell fra de siste årene hadde nå også de pelagiske artene nesten like dårlig hekkesuksess som de kystnære, noe som er urovekkende. Årsakssammenhengene er ikke entydige, men dårlige næringsforhold og høyt predasjonstrykk står fram som ekstra tydelige utfordringer for flere av artene.

Bidrag til forskning og forvaltning

En stor del av SEAPOPs årsbrosjyrer omhandler studier vi har medvirket til for å belyse sjøfuglenes økologiske rolle og kunne bidra til bedre forvaltning av økosystemene de er del av. Blant temaene som presenteres i rapporten for 2020 er vinterdødelighet hos ærfugl, den nye internasjonale bevaringsplanen for krykkje og studier av kvikksølv i sjøfugl. Vi kom heller ikke unna en beskrivelse av hvordan koronapandemien påvirket feltarbeidet for SEAPOP i året som gikk.

Les årsbrosjyren:

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, NINA

Hekkesvikt hos krykkjer. Foto © Signe Christensen-Dalsgaard
En stor andel av krykkjeparene klarer ikke å holde liv i ungene sine. Foto © Signe Christensen-Dalsgaard
Foto: © Sébastien Descamps
Overvåking av bestandsutvikling hos polarlomvi og krykkje i Alkefjellet/Hinlopen på Spitsbergen. Foto: © Sébastien Descamps