Ismåken er en relativt fåtallig hekkefugl på verdensbasis, og det er tidligere kjent at bestanden på Svalbard er av internasjonal betydning. Basert på nyere tellinger er bestanden estimert til å være på opptil 2 000 hekkende par, men de overvåkede koloniene har en nedgang på 40 % over en tiårsperiode. Nedgangen kan trolig knyttes til den reduserte forekomsten av sjøis i Barentshavet sommerstid.

Sjøisspesialist

Ismåken er en høyarktisk art som har tilhold i isfylte farvann, og den er den eneste av de arktiske sjøfuglene som er direkte avhengig av sjøis hele året. Arten hekker spredt og fåtallig på Grønland, Svalbard, i de nordøstlige delene av Canada og den vestlige delen av russisk Arktis. På grunn av dens fåtallige forekomst og utbredelse i vanskelig tilgjengelige områder, er det gjort få studier av ismåken. Det eksisterer lite kunnskap om artens økologi, og den regnes som en av de sjøfuglene vi vet minst om i dag.

SEAPOP har siden 2006 kartlagt bestandssituasjonen for ismåker på Svalbard. Fra å sitte uten kunnskap om aktive kolonier i 2006 har forskerne nå kartlagt 117 kolonier, hvorav 80 har vært aktive i perioden 2006-2020, og et utvalg på 32 kolonier har blitt overvåket årlig ved hjelp av helikopter. Dette har gitt verdifulle data om artens bestandsutvikling på Svalbard.

Usikker framtid

Basert på den mest komplette tellingen som ble gjennomført i 2019 er bestanden på Svalbard estimert til 1 500-2 000 hekkende par, noe som er høyere enn tidligere antatt. Samtidig viste den årlige overvåkningen av 32 utvalgte kolonier en total nedgang på 40 % over en tiårsperiode. Trenden varierer imidlertid mellom kolonier, og antall par som går til hekking varierer betydelig mellom år. Den årlige variasjonen er ikke synkron mellom koloniene, noe som kan henge sammen med at hekkefugler bytter koloni fra et år til neste.

Nedgangen i hekkebestanden på Svalbard kan skyldes redusert forekomst av sjøis i Barentshavet sommerstid, så vel som redusert forekomst av sjøis langs trekkrutene eller i vinterområdene. En 40 % nedgang i hekkebestanden på Svalbard er alvorlig for en så liten bestand, og bestandsnedgangen er i tråd med funn fra andre deler av Arktis. Studien danner et viktig grunnlag for forvaltning av ismåken på Svalbard.

Les hele artikkelen:

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt

Hekkende ismåker i en koloni på Barentsøya. Foto © Erlend Lorentzen
På Svalbard hekker ismåker i steile klippevegger, ofte i god avstand fra havet. Foto © Erlend Lorentzen
Fotografering av ismåkekolonier. Foto © SEAPOP
Ismåkekolonier kartlegges og telles fra helikopter på Svalbard. Foto © SEAPOP