Vi legger beslag på stadig større havareal. Behovet for mer energi, mat og økt transport er de tre viktigste årsakene. Et nytt forskningsprosjekt skal bidra til å sikre bærekraftig forvaltning av norske havområder gjennom studier av sjøfugl.

Presset på marine miljøer øker

Veksten i marin og kystnær industri øker presset på det marine biologiske mangfoldet ettersom stadig større arealer blir tatt i bruk for å drive blant annet havvind- og petroleumsindustri, fiskeri og skipstrafikk. Samtidig belastes økosystemet gjennom store, menneskeskapte klimaendringer. Den sterke tilknytningen til marine ressurser som næring gjør sjøfuglene til viktige indikatorer for tilstanden i marine økosystemer. Ved å studere effekten av den samlede påvirkningen fra flere stressfaktorer på sjøfugl vil forskere i MARCIS-prosjektet bidra til å muliggjøre en helhetlig og bærekraftig forvaltning av marin biodiversitet. Målet med MARCIS, som er et norsk-engelsk samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner, industri og forvaltningsmyndigheter, er å utvikle et beslutningsverktøy som kan legge til rette for en økosystembasert forvaltning av havområdene.

Betydelige samarbeidspartnere

MARCIS er et fireårig prosjekt med en total ramme på nær 39 millioner kroner, og ledes av forsker Tone Kristin Reiertsen ved NINA i Tromsø. Gjennom å sette søkelys på offshore-aktiviteter som havvind, oljeinstallasjoner, fiskeri, skipstrafikk og oppdrettsanlegg vil hun sammen med forskere og samarbeidspartnere i prosjektet vurdere de samlede effektene som menneskelige aktiviteter i og på havet har på sjøfugl og andre fugler som trekker over hav. Blant aktørene som er med i prosjektet finner vi blant andre Equinor, Total Energies, Aker Offshore Wind og Norwegian Offshore Wind Cluster. Siden brukerinvolvering er en viktig komponent, er også relevante institusjoner som Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Norsk Olje og Gass, fylkeskommuner og Birdlife Norway involvert i utformingen av verktøyet.

Bygger på eksisterende overvåking

Mange av prosjektdeltagerne er også involvert i SEAPOP og SEATRACK, og nettopp disse to forskning- og overvåkingsprogrammene har helt grunnleggende verdi for MARCIS.

– Vi kan bruke resultater, kompetanse og data fra SEAPOP og SEATRACK til å utvikle et beslutnings-verktøy som gir brukere mulighet til å tallfeste og illustrere den samlede belastningen av marin næringsaktivitet på sjøfugl i spesifikke havområder. Dermed blir det mulig å tilrettelegge for en mer bærekraftig forvaltning av marine miljøer, sier Reiertsen.

Helt konkret skal verktøyet kunne brukes til blant annet å lage detaljerte kart over overlapp mellom sjøfuglers utbredelse og menneskelig industriaktivitet i det marine miljø. Det skal også bli mulig å vurdere konsekvensene av havbaserte vindkraftverk på sjøfugl og trekkfugler, og å evaluere sjøfuglers følsomhet og spesifikke bestanders sårbarhet overfor forskjellige typer industriaktivitet til havs. På denne måten kan man for eksempel vurdere hvilken grad av risiko som er forbundet med ulike typer industriutvikling i gitte havområder, eller om spesifikke aktiviteter bør unngås i gitte tider av året.

Les mer om MARCIS

Sjøfugl rundt fiskebåt. Foto © Signe Christensen-Dalsgaard.
Sjøfugl konkurrerer med fiskebåtene om ressurser fra havet.
Foto © Signe Christensen-Dalsgaard.
Måke fanget i nett over oppdrettsanlegg. Foto © Signe Christensen-Dalsgaard.
Oppdrettsanlegg tiltrekker seg sjøfugl, og noen av dem blir sittende fast i nettene som er spent opp over merdene.
Foto © Signe Christensen-Dalsgaard.

Kontaktperson: Tone Kristin Reiertsen, NINA