Ved hjelp av lysloggere har forskere nå funnet ut at alkekonger fra Frans Josef Land, Spitsbergen og Bjørnøya overvintrer delvis i det samme området, men til tross for dette er det store forskjeller mellom den årlige overlevelsen hos fugler fra de ulike kolonier.

Fører felles beiteområde til synkron voksenoverlevelse?

Hekkesesongen er en kort del av sjøfuglenes årlige syklus, og dersom sjøfuglene skal forvaltes på en god måte er det helt essensielt at det foreligger god kunnskap om fuglenes trekk- og overvintringsområder. Å forstå hva som skjer vinterstid, når fuglene ofte er utilgjengelige langt til havs, kan være nøkkelen for å forstå demografiske endringer hos hekkende sjøfugler. Ulike sjøfuglpopulasjoner overvintrer gjerne i det samme området, noe som kan synkronisere den årlige overlevelsen blant fuglene. Dette kan gjøre artene mer sårbare, og blant annet øke faren for at de dør ut. For å finne ut om dette var et reelt problem hos den mest tallrike sjøfuglen i arktiske strøk, alkekongen, undersøkte forskerne posisjonsdata fra lysloggere på alkekonger fra fire kolonier på Svalbard samt én koloni på Frans Josef Land. Ved å sammenligne overvintringsområdene med langtidsserier av voksenoverlevelse fra tre ulike kolonier på Svalbard kunne forskerne si noe om hvorvidt felles overvintringsområde ga synkrone overlevelsesrater.

Islandshavet viktig overvintringsområde

Fuglene fra Svalbard overvintret stort sett i det samme området, fra Labradorhavet øst for Canada østover til Islandshavet. Selv om det var noe spredning i hvor fuglene fra de ulike koloniene oppholdt seg, var felles for alle fire kolonier at en stor del av fuglene utnyttet ressursene i Islandshavet vinterstid. Alkekongene fra Frans Josef Land overvintret i langt større grad i Barentshavet, selv om en del av disse fuglene også trakk vestover til Islandshavet i det området hvor alkekongene fra Svalbard oppholdt seg.

Ikke synkron voksenoverlevelse

Fra de tre studerte koloniene på Svalbard ble det ikke funnet noen sammenheng mellom årlig overlevelse og overvintringsområde. Selv om det var store årlige svingninger i overlevelsen for alle disse koloniene, tyder dataene på at overlevelsen i større grad påvirkes av faktorer utenfor vintermånedene, men ytterligere kunnskaps trengs for fullt og helt å forstå faktorene som styrer den årlige overlevelsen. Til tross for at det ikke ble funnet noe synkronitet i vinteroverlevelsen blant fuglene fra de ulike koloniene, er det likevel viktig å presisere at store endinger i området vestover til Islandshavet, slik som økt skipstrafikk eller olje- og gassvirksomhet, kan ha en betydelig påvirkning på alkekonger som hekker i den europeiske delen av Arktis.

Les hele artikkelen:

Alkekonge. Foto © Sébastien Descamps
Alkekongen er den mest tallrike sjøfuglarten i Arktis og hekker i kolonier i bratte steinurer.
Foto © Sébastien Descamps

Kontaktperson: Sébastien Descamps, Norsk Polarinstitutt