Kvikksølv er giftig for levende organismer, men å påvise dette kjemiske grunnstoffets direkte påvirkning er krevende. Nå har data fra sjøfuglbestander som overvåkes i SEAPOP bidratt til å gi svar på hvorvidt økte konsentrasjoner av kvikksølv fører til dårligere kondisjon hos fuglene.

Farlig selv i små konsentrasjoner

Menneskelig aktivitet fører til store utslipp av kjemiske stoffer som påvirker dyrelivet globalt. Kvikksølv er et av stoffene som er sluppet ut i store mengder, og som er giftig for både mennesker og dyr selv i små konsentrasjoner. Både nervesystemet og hormonproduksjonen, samt utviklings- og reproduksjonsevnen, påvirkes dersom kvikksølvkonsentrasjonen i kroppen blir for stor. Til tross for at utslippene av kvikksølv har avtatt i vestlige deler av verden, er utslippene i de østlige delene og på den sørlige halvkula fortsatt store. Det vil ta langt tid å bli kvitt kvikksølvet, da det akkumulerer i naturen og konsentrasjonen øker oppover i næringskjeden.

Gjennomgang av 47 tidligere studier

Selv om det er kjent at kvikksølv kan være svært skadelig, er det krevende å identifisere hvor dødelig effekten av kvikksølv er for viltlevende fugler. Ulike strategier knyttet til for eksempel hekking eller migrasjon kan styre inntaket av næring og hvor mye energi som lagres, noe som igjen påvirker konsentrasjonen av kvikksølv i fuglene. I tillegg kan både alder og kjønn spille inn. For bedre å forstå hvordan kvikksølv påvirker fuglelivet har en gruppe forskere samlet resultatene fra 47 studier på til sammen 147 ulike fuglearter i en stor metaanalyse. Studien hadde som mål å finne ut om det var sammenheng mellom kvikksølvkonsentrasjon og fuglenes kondisjon, så vel som å undersøke faktorene som kan forklare eventuelle sammenhenger.

Høy kvikksølvkonsentrasjon gir ikke nødvendigvis dårlig kondisjon

Metaanalysen viste at effektene av kvikksølv på fuglenes kondisjon samlet sett er svake og stort sett bare mulige å oppdage under kontrollerte forhold (eksperimentelle studier). I 90 % av disse studiene ble det funnet signifikante effekter av kvikksølv, blant annet på næringsinntak og forbrenning, men effektene var både positive og negative, og det kunne derfor ikke fastslås noen entydig sammenheng for noen av de 147 studerte fugleartene. Riktignok ble det funnet indikasjoner på at fugler i vinterhalvåret kunne vise tegn til dårligere kondisjon jo høyere kvikksølvkonsentrasjonen var, men dette ble kun funnet hos spurvefugl. Ytterligere studier trengs for å undersøke om den samme trenden gjelder for andre taksonomiske fuglegrupper.

Andre innvirkende faktorer

Forskerne bak studien konkluderer med at det er svært krevende å fastslå om dårlig kondisjon hos fugler skyldes kvikksølvets påvirkning eller andre faktorer, slik som for eksempel dårlig tilgang på føde. For bedre å forstå hvordan kvikksølvet påvirker fuglenes kondisjon bør fremtidige studier undersøke hvordan kvikksølvet påvirker fuglenes stoffskifte, spesielt i trekk- og overvintringsperioder.

Les hele artikkelen:

Blodprøvetaking. Foto © Geir Wing Gabrielsen
En polarmåke tappes for noen milliliter blod som skal analyseres for konsentrasjon av miljøgifter, heriblant kvikksølv.
Foto © Geir Wing Gabrielsen

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt