Lysloggere har tradisjonelt blitt brukt til å avdekke fuglenes trekk- og overvintringsområder. I en ny studie undersøker forskerne muligheten for å bruke lysloggere til å avdekke individuelle ulikheter i adferd under hekkesesongen hos alkekonge Alle alle.

Sjøfuglenes hemmeligheter

Sjøfugler er viktige klimaindikatorer, samtidig som de utgjør en essensiell faktor i energistrømmen fra marine til terrestre økosystemer. Derfor er det viktig å forstå sjøfuglenes hekkebiologi. Flere sjøfuglarter tilbringer store deler av året langt til havs, og er stort sett kun tilgjengelige under hekkesesongen. Til tross for dette kan mange sjøfugler likevel være krevende å studere, da flere arter plasserer reiret sitt i hulrom i rasurer eller under bakken.

Lysloggernes mange muligheter

Lysloggere er et mye brukt sporingsverktøy til å studere fuglenes trekk- og overvintringsområder. I tillegg kan også mange lysloggere måle konduktiviteten (saltholdigheten) i vannet de oppholder seg i. Forfatterne bak en studie publisert i tidsskriftet Ecology and Evolution kombinerte lys- og konduktivitetsdata for å undersøke alkekongens adferd under hekkesesongen. Loggerdataene ble også sammenlignet med videoopptak som med sikkerhet viste når fuglene var på reiret eller i kolonien. I studien ble det også undersøkte hvorvidt lysloggerne hadde noen effekt på hekkesuksess hos fuglene.

Endret adferd

Sammenlignet med videomaterialet ga loggerdataene et svært nøyaktig bilde av fuglenes adferd, spesielt under rugeperioden og kort tid etter klekking, da fuglene oppholder seg mye i og ved reiret. Fugler med påmonterte lysloggere viste imidlertid noe endret adferd i forhold til fuglene uten logger. Blant annet hadde loggerindividene lengre rugeøkter, samtidig som de hadde noe kortere furasjeringsturer, spesielt tidlig i ungeperioden. Til tross for adferdsforskjellen hos alkekonger med og uten logger, ble det ikke funnet noen forskjell i hekkesuksess mellom de to gruppene. Studien viser at data fra lysloggere kan være en verdifull og effektiv måte å studere hekkeadferden hos arter som hekker i hulrom hvor det ellers er krevende å utføre gode, detaljerte adferdsstudier.

Behov for videre studier

Sjøfuglenes hekkefenologi er ofte brukt som et mål på fuglenes respons på miljømessige endringer, selv om de bakenforliggende årsakene til de fenologiske endringene er lite kjent. For bedre å forstå hvordan ulike bestander responderer på ulike miljøfaktorer, peker forskerne på behovet for ytterligere fenologiske studier kombinert med sporingsdata for å avdekke hvilke miljøvariabler som styrer endringer i hekkesesongen i tid og rom.

Les hele artikkelen:

To alkekonger i en hekkekoloni på Spitsbergen. Foto © Sébastien Descamps
To alkekonger i en hekkekoloni på Spitsbergen. Den ene venter på en anledning til å krype inn i reirgangen for å mate ungen sin med små krepsdyr den har samlet i en pung under nebbet.
Foto © Sébastien Descamps
Alkekonge med GLS. Foto © SEAPOP
Alkekonge med lyslogger (GLS). Loggeren henger fast i en ring som er festet rundt fuglens bein.
Foto © SEAPOP

Kontaktperson: Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt