Kvikksølv er kjent for å ha skadelig effekt på dyrelivet, og mengden kvikksølv i økosystemet øker som følge av menneskelige utslipp. I en ny studie har forskerne undersøkt kvikksølvnivåene blant 36 arktiske sjø- og vadefugler, og vurdert helserisikoen knyttet til kvikksølvnivåene.

Akkumulerer i næringskjeden

Kvikksølv finnes naturlig i naturen, men store mengder kvikksølv kommer også fra menneskelige utslipp. Metylkvikksølv, den giftige formen av kvikksølv, tas opp av levende organismer og er svært krevende å bryte ned. Dermed akkumuleres det i næringskjeden, noe som gjør toppredatorer spesielt utsatt for kvikksølvforgiftning. Globale vindsystemer og havstrømmer fører også til høye konsentrasjoner av kvikksølv i de arktiske områdene, noe som gjør dyrelivet i nordområdene ekstra utsatt.

Omfattende studie

I denne studien undersøkte forskerne kvikksølvnivåene i blod, lever, fjær og egg hos 36 arktiske sjø- og vadefugler. I studien ble også den helsemessige risikoen ved kvikksølveksponeringen vurdert gjennom analyser av sammenhengen mellom kvikksølvnivå og fuglenes adferd, fysiologi og reproduktive suksess.

Generelt lav helserisiko

Blant sjøfuglene hadde halvparten av de undersøkte fuglene en kvikksølvkonsentrasjon forbundet med skadelige helseeffekter, selv om det kun var 1 % av de studerte fuglene som hadde en høy eller svært høy helserisiko. Blant vadefuglene hadde 92 % av fuglene lav eller ingen helserisiko knyttet til kvikksølvkonsentrasjonen, mens helserisikoen var høy hos 2,5 % av de studerte fuglene. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom voksenoverlevelse og eksponeringen av kvikksølv, men til tross for at store deler av de undersøkte artene hadde en lav risiko for kvikksølvforgiftning, kan kvikksølv selv i små mengder ha skadelig effekt på en rekke hormoner og reproduktiv suksess.

Fortsatt store kunnskapshull

Selv om de fleste sjø- og vadefugler var lite påvirket av kvikksølvforurensing, kan kvikksølv sammen med for eksempel stress, sykdommer, parasitter og klimaendringer fortsatt føre til uønskede effekter. Forskerne peker på store kunnskapshull i hvordan kvikksølv interagerer med andre faktorer, og fremtidige studier bør sette søkelys på hvordan fuglene påvirkes av slike interaksjoner. Forskerne peker også på viktigheten av å skaffe informasjon fra områder som er dårlig undersøkt, slik som de arktiske delene av Russland.

Les hele artikkelen:

Prøvetaking av polarmåke. Foto © Geir Wing Gabrielsen
Feltarbeidere tar prøver av en polarmåke i Kongsfjorden, Svalbard.
Foto © Geir Wing Gabrielsen
Havhest på Jan Mayen. Foto © Erlend Lorentzen
Havhest er en av artene som ble undersøkt i studien.
Foto © Erlend Lorentzen

Kontaktperson: Sveinn Are Hanssen, NINA